RNDr. Kateřina Štajerová

Kateřina Štajerová (*1984) vystudovala vegetační ekologii. V roce 2006 absolvovala studijní pobyt na Papui-Nové Guineji. V současné době působí na Katedře ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a v Botanickém ústavu AV ČR. Zabývá se především rostlinnými invazemi, sukcesí vegetace, ekologií společenstev a synantropní vegetací, okrajově také mutualistickými vztahy (např. mykorhizou). Je spoluautorkou několika populárně naučných textů převážně pro středoškolské studenty a ve svých volných chvílích se podílí na ochraně přírody východních Čech.

Přednáška:
Rostlinné invaze, to nejsou jen plevele za plotem