O škole

Dlouhodobě budované zaměření staví na představě moderní školy, odpovídající potřebám společnosti 21. století, ale i na rozvoji intelektových a osobnostních předpokladů jednotlivce a individuálních potřeb každého studenta školy. Na školu již po řadu let přicházejí velice kvalitní žáci jak do primy, tak do 1. ročníku. Typickým rysem koncepce práce s takovými žáky je pak snaha o propojení výchovné a vzdělávací složky, rovnováha mezi rozvojem dovedností a nárůstem vědomostí, ovlivňování osobnostního vývoje žáků, důraz na dobré interpersonální vztahy, motivace k pozitivnímu přístupu k životu. Z tohoto pohledu považujeme za základní pilíře ŠVP GJK následující rysy:

  • nabídka komplexního akademického vzdělání

 

  • příprava na vysokoškolské studium

 

  • výběr kvalitních studentů při náročném přijímacím řízení

 

  • zařazení studentů se specifickými potřebami

 

  • vysoká míra volitelnosti

 

  • propojení vzdělávací a výchovné stránky

 

  • korektní a vstřícné vztahy

 

  • kvalitní učitelé

 

 • příjemné prostředí a kvalitní vybavení.

Při studiu je kladen důraz na vysokou volitelnost (předměty i učitelé), možnost profilace každého žáka, rozvoj nadání (soutěže, olympiády), ale i zodpovědný přístup ke studiu.

Z cizích jazyků studují všichni studenti povinně angličtinu, druhý jazyk si mohou zvolit. Pro výuku cizích jazyků jsou studenti od prvního ročníku rozděleni do skupin podle úrovně znalostí, a to nikoliv v rámci třídy, ale v rámci celého ročníku. Součástí výuky je i příprava na mezinárodní jazykové zkoušky a pro výborné studenty i možnost získání stipendia na zahraničních školách.

Úroveň výuky mohou studenti volit také v matematice, estetické výchově, informatice a některých volitelných předmětech.

Poslední ročník studia je chápán jako příprava na maturitu a další studium, takže studenti navštěvují povinně pouze minimum předmětů. Základem učebního plánu v tomto ročníku jsou volitelné a maturitní předměty.

Škola připravuje studenty ve čtyřletém i osmiletém programu především k dalšímu studiu na vysoké škole, výjimečně k dalšímu pomaturitnímu studiu. Úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy tradičně dosahuje téměř 100% přijatých absolventů GJK na fakulty různého zaměření v ČR i zahraničí.

Na začátku studia GJK již tradičně probíhá nepovinný mimopražský kurz GO! pro studenty 1. ročníků a Go prima GO! pro studenty primy, ve kterém se studenti navzájem poznávají a připravují se na vstup do nového prostředí. Podobný kurz absolvují studenti osmiletého gymnázia i v kvartě. Tyto kurzy pořádané na GJK od roku 1991 se staly základem celostátního středoškolského „Hnutí GO“ a v minulých letech i vzorem pro podobné kurzy pořádané na základních školách Prahy 6 i středních školách v celé ČR.

Na škole probíhá pro studenty průběžně i cyklus seminářů a přednášek, jehož obsahem jsou informace týkající se problému přechodu na střední školu, efektivních způsobů studia, asertivity, problému drog, kouření, alkoholu atd. Během studia absolvují žáci v sekundě, kvintě (1. ročníku) lyžařský, ve 2. ročníku (sextě) astronomický, jazykový a zeměpisný kurz, ve 3. ročníku (septimě) sportovní kurz.

Škola má dobré zahraniční kontakty, organizuje jazykové kurzy v zahraničí, řadu let na škole působí pěvecký sbor a orchestr, pořádají se výtvarné výstavy, pravidelně je organizována celoroční soutěž o nejlepšího esejistu a soutěž o nejvšestrannějšího sportovce školy, k dispozici studentům je knihovna se studovou, internet, počítačová síť, krytá umělá lezecká stěna atd.