Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2
2. Důvod a způsob založení Příspěvková organizace Gymnázium Jana Keplera byla zřízena dle zřizovací listiny v platném znění a sídlí na adrese Parléřova 2, 169 00 Praha 6. Zřizovací listina nabyla účinnosti dne 1. 1. 2001. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená Zastupitelstvem a Radou hl. m. Prahy dne 18. 2. 2021 včetně dodatků.                          

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování středního vzdělávání s maturitou podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).

3. Organizační struktura Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenován a může být odvolán v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.                          

Ředitel byl uvolněn z funkce rozhodnutím Rady hl. m. Prahy od 1. 8. 2018  z důvodu výkonu veřejné funkce senátora Senátu Parlamentu České republiky a od 1. 8. 2018 byla pověřena řízením organizace Radou hl. m. Prahy statutární zástupkyně.

4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Sídlo: Parléřova 2, 169 00 Praha 6
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu shodná s poštovní adresou / adresou v předchozím bodě
4.3 Úřední hodiny po telefonické domluvě – ředitelka, zástupce řed., vedoucí školní jídelny
4.4 Telefonní čísla Telefonní spojení: 233 352 546              

Vnitřní linky (možnost provolby):

23 Ředitel (Karel Žďárek)
22 Účetní + ekonom (Eva Kaslová)
21 Hospodářka školy (Monika Příplatová)
20 Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR) (Marcela Grabmüllerová)

e-mail: gjk@gjk.cz

viz kontakty

4.5 Adresa internetových stránek https://gjk.cz/
4.6 Adresa podatelny Parléřova 2, 169 00 Praha 6
4.7 Elektronická adresa podatelny gjk@gjk.cz
4.8 Datová schránka a99zagh
5. Případné platby lze poukázat po dohodě s účetní
6. IČO 61388246
7. Plátce daně z přidané hodnoty Škola není plátcem DPH.
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů  
8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školyÚdaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školyŠkolní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde           

Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde

Školní řád, rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde a zde

Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně školy

Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně školy

Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde

8.1.2. Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte). Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školyTřídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu – po předchozí domluvě s ředitelem školy          

Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy

Záznamy z pedagogických rad – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy

Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné / elektronické podobě v ředitelně školy

8.2 Rozpočet Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu).
9. Žádosti o informace Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
10. Příjem podání a podnětů Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu gymnázia, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
11. Předpisy  
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
11.2 Vydané právní předpisy Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazba nákladů na pořízení informace činí:
1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích
Formát A4 jednostranný 1,50 Kč/A4
Formát A4 oboustranný 2,00 Kč/A4
Formát A3 jednostranný 2,50 Kč/A3
Formát A3 oboustranný 3,00 Kč/A3
2. Tisk na tiskárnách PC
Formát A4 na laserové tiskárně 2,00 Kč/A4
Formát A4 na ostatních tiskárnách 2,50 Kč/A4
3. Kopírování na digitální nosiče/CD 50,00 Kč/1ks
4. Fotokopie vysvědčení z archivu 3ks 50,00 Kč
5. Jiné kopírování, filmování, video, dle skutečných nákladů
6. Za odeslání informace, poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

 

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.
13. Licenční smlouvy Škola nemá licenční smlouvy.
13.1 Vzory licenčních smluv ×
13.2 Výhradní licence ×
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Na webových stránkách školy zde.