GDPR

Ochrana osobních údajů na GJK

Jako každá škola či jiná instituce shromažďuje GJK různé osobní údaje, a to jak o studentech, tak o vyučujících a dalším personálu, v některých případech také o dalších osobách (rodičích, návštěvnících akcí pořádaných školou atp.). Zpracování osobních údajů se od května 2018 řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pro nařízení se vžilo označení GDPR, podle jeho anglického názvu General Data Protection Regulation.

Slovy předpisů na ochranu osobních údajů je Gymnázium Jana Keplera správcem osobních údajů, jelikož osobní údaje uchovává a nakládá s nimi tak, jak to stanovují zákony nebo v rozsahu, v jakém k tomu obdrželo souhlas, případně na základě jiného právního důvodu (např. oprávněného zájmu).

Ti, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, tedy studenti, učitelé a všichni ostatní, jejichž údaje máme k dispozici, se nazývají subjekty údajů.

V případě dotazů k problematice osobních údajů, kontaktujte, prosím, pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje níže). Pověřenec je osoba, která funguje jako prostředník mezi Vámi (subjekty údajů) a gymnáziem (správcem údajů).

Základní údaje o Správci

Gymnázium Jana Keplera, se sídlem Gymnázium Jana Keplera
Parléřova 2/118, 169 00 Praha 6 – Hradčany,  IČO 61388246

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Marcela Grabmüllerová

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: gdpr@gjk.cz, přímá linka 212 812 470, provolby linka 20

Na základě čeho osobní údaje požadujeme a zpracováváme?

Osobní údaje studentů a jejich zákonných zástupců jsou zpracovávány za účelem zajištění a poskytnutí školního a mimoškolního vzdělávání a prezentace školy. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě školských právních předpisů, (zejm. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon) případně uděleného souhlasu.

Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány na základě pracovně-právních a daňových předpisů, dále předpisů sociálního zabezpečení.

Ve škole jsou také instalovány kamery, a to z důvodu prevence a ochrany majetku (tzv. oprávněný zájem Správce).

Co s údaji děláme?

Údaje shromažďujeme v  informačním systému školy, případně v papírové formě (zejména souhlasy o zpracování osobních údajů).

 Jak dlouho údaje uchováváme?

V případě údajů, které jsou shromažďovány ze zákonných důvodů (školské předpisy, pracovně-právní předpisy, zákon o archivnictví) jsou osobní údaje uchovávány podle pravidel v nich uvedených.

V případě osobních údajů, k jejichž zpracování byl dán souhlas, jsou tyto uchovávány po dobu školní docházky.

Údaje z kamerových systémů jsou uchovávány po dobu max. 7 dnů.

 Jaká jsou Vaše práva (tzv. práva subjektů údajů)?

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si přístup k osobním údajům (například výpisem z evidence systému Bakaláři) a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo požadovat výmaz osobních údajů v případě, že je to podle právních předpisů možné
  • právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.