Přijímací zkoušky 2019 – postup zveřejňování výsledků a následná administrativa

Ke studiu v 1. ročníku čtyřletého studia na naší škole se přihlásil pro příští školní rok celkem 221 uchazeč, ke studiu v 1. ročníku osmiletého studia se přihlásilo 197 uchazečů. Lepší výsledky jednotných testů prvního i druhého termínu přijímacích zkoušek jednotlivých uchazečů budou škole zpřístupněny Cermatem 28. 4. 2019, škola je spolu s výsledkem testu obecných studijních předpokladů (ne pořadí ani rozhodnutí o přijetí či nepřijetí!) zveřejní pod evidenčním číslem přihlášky 29. 4. 2019 do 20:00 na nástěnce před školou a na www.gjk.cz

Celkové pořadí a informace o přijetí či nepřijetí (opět pod evidenčním číslem přihlášky) pak budou zveřejněny 30. 4. 2019 nejpozději do 20:00 hod. na www.gjk.cz a na nástěnce před školou. V souladu s novelou školského zákona se poštou zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí, přijatým se rozhodnutí o přijetí vydá na základě jejich žádosti. Uchazeči mohou nahlédnout do testů a vyjádřit se k nim 30. 4. 2019 mezi 13:00 – 16:00 hod. v budově školy.

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pak bude připraveno k osobnímu vyzvednutí (po předložení průkazu totožnosti) 2. 5. 2019 od 15:00 do 18:00 a 3. 5. 2019 od 8:00 do 18:00.  Pokud se rozhodnete nastoupit právě na GJK, doporučujeme přinést v této době i zápisový lístek. Následně odešleme nevyzvednutá rozhodnutí. Rozhodnutí, která nelze doručit, budou na poště uložena po dobu 10 dnů (§ 24 odst. 1 správního řádu). Poté budou považována za doručená!

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jungmannova 35/29, 111 21, Praha 1. Podání odvolání je důležité pro zájemce o studium, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, skončili na prvních místech jako nepřijatí a mají zájem o přijetí v rámci autoremedury, pokud se uvolní místa tím, že uchazeči přijatí neodevzdají zápisový lístek..

Upozornění: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. nejpozději do 17. 5. 2019. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich potenciální šanci nastoupit na místo žáka, který se rozhodl na školu nenastoupit, žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby zápisový lístek odevzdali co nejdříve, případně nám co nejdříve oznámili např. mailem (landsingerova@gjk.cz), že jejich dítě na naši školu nenastoupí. Za pochopení Vám velice děkujeme i jménem méně úspěšných uchazečů.

Náhradní termín se bude konat ve dnech 13. 5. pro uchazeče přihlášené na 1. řádný termín a 14. 5. pro uchazeče přihlášené na 2. termín bez ohledu na obor studia. Výsledky budou zpřístupněny Cermatem 20. 5. 2019. Pozvánky k NT budeme posílat elektronicky i poštou, jakmile je obdržíme od Cermatu.

 

V Praze dne 25. 4. 2019

Ivana Landsingerová

                                                                             pověřená řízením školy