Přijímací zkoušky 2020 – termíny konání zkoušek a postup zveřejňování výsledků a následná administrativa

Ke studiu v 1. ročníku čtyřletého studia na naší škole se přihlásilo pro příští školní rok celkem 197 uchazečů, ke studiu v 1. ročníku osmiletého studia se přihlásili 202 uchazeči.

Termíny zkoušek na GJK:

Školní přijímací zkouška – test obecných studijních předpokladů:

4. 6. – uchazeči, kteří na GJK podali přihlášku na 1. termín 8leté: 8:30 příchod, 8:45 administrace, 9:00 zkouška

4. 6. – uchazeči, kteří na GJK podali přihlášku na 1. termín 4leté: 11:30 příchod, 11:45 administrace, 12:00 zkouška

5. 6. – uchazeči, kteří na GJK podali přihlášku na 2. termín 8leté: 8:30 příchod, 8:45 administrace, 9:00 zkouška

5. 6. – uchazeči, kteří na GJK podali přihlášku na 2. termín 4leté: 11:30 příchod, 11:45 administrace, 12:00 zkouška

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) – Cermat – podrobný harmonogram viz příloha „Jednotné zkušební schéma“

8. 6. – 1. termín 4leté: 8:00 – 8:15 příchod, 8:30 zahájení, test M, test ČJ,
předpokládané ukončení 12:25 resp. 13:10/13:35 SPUO

9. 6. – 1. termín 8leté: 8:00 – 8:15 příchod, 8:30 zahájení, test M, test ČJ,
předpokládané ukončení 12:25 resp. 13:10/13:35 SPUO

Všichni uchazeči dostanou pozvánku ke zkoušce doporučeným dopisem. Pokud uvedli v přihlášce adresu, také emailem nebo do datové schránky.

V souvislosti s opatřeními v průběhu epidemie koronaviru je nutné dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti v budově dle dokumentu Ochrana zdraví na středních školách v průběhu přijímacích zkoušek v roce 2019/2020, který je ke stažení na webu školy. Uchazeči si s sebou přinesou 2 roušky se sáčkem na uložení a vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je rovněž ke
stažení na webu školy. Žádáme uchazeče, aby před příchodem do školy dodržovali před školou a ve vestibulu školy odstup 2 metry.

Výsledky testů JPZ jednotlivých uchazečů budou škole zpřístupněny Cermatem 15. 6. 2020 pro 4leté studium a 16. 6. 2020 pro 8leté studium. Škola následně zveřejní celkové pořadí a informace o přijetí či nepřijetí pod evidenčním číslem přihlášky 16. 6. 2020 (4leté) resp. 17. 6. 2020 (8leté) do 20:00 na nástěnce před školou a na www.gjk.cz.

V souladu s novelou školského zákona se poštou zasílá pouze nevyzvednuté rozhodnutí o nepřijetí, přijatým se rozhodnutí o přijetí vydá na základě jejich žádosti

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pak bude připraveno k osobnímu vyzvednutí (po předložení průkazu totožnosti) 18. 6. 2020 (4leté) resp. 19. 6. 2020 (8leté) od 13:00 do 18:00. Pokud se rozhodnete nastoupit právě na GJK, doporučujeme přinést v této době i zápisový lístek a současně si vyzvednout dotazník a informační dopis pro přijaté. Následně odešleme nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí, která nelze doručit, budou na poště uložena po dobu 10 dnů (§ 24 odst. 1 správního řádu). Poté budou, považována za doručená!

Upozornění: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy do 23. 6. 2020 (4leté) resp. 24. 6. 2020 (8leté). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem uvedené lhůty  právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich potenciální šanci nastoupit na místo žáka, který se rozhodl na školu nenastoupit, žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby zápisový lístek odevzdali co nejdříve, případně nám co nejdříve oznámili např. mailem (landsingerova@gjk.cz), že jejich dítě na naši školu nenastoupí. Za pochopení Vám velice děkujeme i jménem méně úspěšných uchazečů.

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však existuje možnost jak přijmout uchazeče který:

1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale

2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí.

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

  • existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
  • uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů (nemoc, povinná karanténa) zúčastnit přijímacího řízení a omluví se písemně do 3 kalendářních dnů řediteli školy, bude pozván k náhradnímu termínu.

Náhradní termín se bude konat 19. 6. 2020 pro uchazeče přihlášené na 1. termín 4leté i 8leté studium – školní test OSP, 22. 6. 2020 pro uchazeče přihlášené na 2. termín 4leté i 8 leté studium – školní test OSP a 23. 6. 2020 pro uchazeče bez ohledu na obor studia – didaktické testy Cermatu a to vždy na té škole, kam dal uchazeč přihlášku pro 1. termín.

Výsledky budou zpřístupněny Cermatem 26. 6. 2020. Pozvánky k NT budeme posílat elektronicky i poštou, jakmile je obdržíme od Cermatu.

V Praze dne 12. 5. 2020

Ivana Landsingerová, pověřená řízením školy