Screeningové testování a pravidla pro karanténu (listopad 2021)

Vzhledem k epidemiologické situaci a pokynům MŠMT a Magistrátu hlavního města Prahy proběhne 8. a 15. 11. testování žáků školy (s výjimkou očkovaných a v ochranné lhůtě 180 dní od prodělané nemoci Covid-19).

Jako státní škola a orgán veřejné moci máme povinnost postupovat dle pokynů MŠMT v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR a Metodickým pokynem hlavní hygieničky k nařizování karantény v souvislosti s onemocněním Covid-19 s účinností od 25. 10. 2121 viz https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/Metodick%C3%BD-pokyn-hlavn%C3%AD-hygieni%C4%8Dky-ke-karant%C3%A9n%C3%A1m-a-izolac%C3%ADm-z-19.-10.-2021.pdf, nově byla doba pro ukončení izolace krácena na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. – 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.

Povinnost karantény se nevztahuje na osoby s řádně ukončeným očkováním a v ochranné lhůtě.