Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Zveřejňujeme definitivní výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pak bude připraveno k osobnímu vyzvednutí (po předložení průkazu totožnosti) 2. 5. 2019 od 15:00 do 18:00 a 3. 5. 2019 od 8:00 do 18:00.  Pokud se rozhodnete nastoupit právě na GJK, doporučujeme přinést v této době i zápisový lístekNásledně odešleme nevyzvednutá rozhodnutí. Rozhodnutí, která nelze doručit, budou na poště uložena po dobu 10 dnů (§ 24 odst. 1 správního řádu). Poté budou považována za doručená!

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jungmannova 35/29, 111 21, Praha 1. Podání odvolání je důležité pro zájemce o studium, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, skončili na prvních místech jako nepřijatí a mají zájem o přijetí v rámci autoremedury, pokud se uvolní místa tím, že uchazeči přijatí neodevzdají zápisový lístek..

Upozornění: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. nejpozději do 17. 5. 2019. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich potenciální šanci nastoupit na místo žáka, který se rozhodl na školu nenastoupit, žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby zápisový lístek odevzdali co nejdříve, případně nám co nejdříve oznámili např. mailem (landsingerova@gjk.cz), že jejich dítě na naši školu nenastoupí. Za pochopení Vám velice děkujeme i jménem méně úspěšných uchazečů.

Náhradní termín se bude konat ve dnech 13. 5. pro uchazeče přihlášené na 1. řádný termín a 14. 5. pro uchazeče přihlášené na 2. termín bez ohledu na obor studia. Výsledky budou zpřístupněny Cermatem 20. 5. 2019. Pozvánky k NT budeme posílat elektronicky i poštou, jakmile je obdržíme od Cermatu.