Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – rozhodnutí o přijetí do 4letého i 8letého studia

Aktualizováno k 29.6.2020. Výsledky náhradního termínu pro uchazeče do 8letého studia naleznete níže v příloze.

Aktualizováno k 19.6.2020 výsledky 4leté NT, viz příloha níže.

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021rozhodnutí o přijetí do 4letého studia 8letého studia.

Výsledky náhradního termínu JPZ budou zpřístupněny Cermatem 26. 6. 2020 a zveřejněny na webu školy tentýž den do 20:00.

INFORMACE PRO UCHAZEČE

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pak bude připraveno k osobnímu vyzvednutí (po předložení průkazu totožnosti) 18. 6. 2020 od 13:00 do 18:00 a 19. 6. 2020 od 8:00 do 18:00.  Pokud se rozhodnete nastoupit právě na GJK, doporučujeme přinést v této době i zápisový lístek a vyzvednout si dotazník a další důležité dokumenty. Následně odešleme nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí, která nelze doručit, budou na poště uložena po dobu 10 dnů (§ 24 odst. 1 správního řádu). Poté budou považována za doručená!

Proti rozhodnutí o nepřijetí v souladu s ustanovením § 18 zákona 135/2020 Sb. není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí a vyjádřit tak svou vůli být přijat v případě, že uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět.

Podání žádosti o nové rozhodnutí je důležité pro zájemce o studium, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, skončili na prvních místech jako nepřijatí a mají zájem o přijetí v rámci autoremedury, tj. pokud se uvolní místa tím, že uchazeči, kteří se umístili před nimi, neodevzdají zápisový lístek. Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Vzor žádosti je ke stažení na webu školy.

UPOZORNĚNÍ: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. nejpozději do 23. 6. 2020 (uchazeči přijatí do 1. ročníku) a do 24. 6. 2020 (uchazeči přijatí do primy). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich potenciální šanci nastoupit na místo žáka, který se rozhodl na školu nenastoupit, žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby zápisový lístek odevzdali co nejdříve, případně nám co nejdříve oznámili např. mailem (landsingerova@gjk.cz), že jejich dítě na naši školu nenastoupí. Za pochopení Vám velice děkujeme i jménem méně úspěšných uchazečů.

POZOR! Uchazeči přijatí do 1. ročníku 4letého studia budou v pátek 26. 6. 2020 od 9:00 psát rozřazovací testy z anglického jazyka. Testy jsou povinné. Po předchozí domluvě a doložení jazykového certifikátu nemusí test psát studenti, kteří předloží doklad o úspěšném absolvování certifikované zkoušky z AJ alespoň na úrovni C1. Uznáváme pouze: CAE, TOEFL (C1), IELTS(C1) a vyšší.

Výsledky s pořadím pro 4leté studium

Download (Výsledky-rozhodnutí-4leté-na-web.pdf, PDF)

Download (Výsledky-rozhodnutí-4leté-NTna-web.pdf, PDF)

Výsledky s pořadím pro 8leté studium

Download (Výsledky-rozhodnutí-8-leté-na-web.pdf, PDF)

Download (Výsledky-rozhodnutí-NT-8-leté-na-web.pdf, PDF)

Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí

Download (dost-o-vydání-nového-rozhodnutí.docx, DOCX)