Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 včetně pořadí

Výsledky včetně pořadí a rozhodnutí o přijetí

V souladu s novelou školského zákona se poštou zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí, přijatým se rozhodnutí o přijetí vydá na základě jejich žádosti.

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pak bude připraveno k osobnímu vyzvednutí (po předložení průkazu totožnosti) 3. 5. 2023 od 12:00 do 17:00 a 4. 5. 2023 od 8:30 do 17:00.

Pokud se rozhodnete nastoupit právě na GJK, doporučujeme přinést v této době i zápisový lístek, vyzvednout si dotazník a další dokumenty. Následně odešleme doporučeně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí, která nelze doručit, budou na poště uložena po dobu 10 dnů (§ 24 odst. 1 správního řádu). Poté budou považována za doručená.

Upozornění: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, tj. ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (2. 5. 2023). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem uvedené lhůty, tj. 17. 5. 2023, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, si mohou vyzvednout Rozhodnutí o nepřijetí, které je nutným podkladem pro podání případného odvolání, které je nezbytné pro změnu rozhodnutí v případě tzv. autoremedury, tj. doplnění kapacity přijímaných uchazečů, pokud uchazeči, kteří se umístili před nimi, neodevzdají zápisový lístek na naši školu. Uchazeči jsou oslovováni dle jejich pořadí v přijímacím řízení, při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.

S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich potenciální šanci nastoupit na místo žáka, který se rozhodl na školu nenastoupit, žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby zápisový lístek odevzdali co nejdříve, případně nám co nejdříve oznámili např. mailem (landsingerova@gjk.cz), že jejich dítě na naši školu nenastoupí. Za pochopení Vám velice děkujeme i jménem méně úspěšných uchazečů.

Ivana Landsingerová
ředitelka školy