Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do 4letého studia a 8letého studia

INFORMACE PRO UCHAZEČE: Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do 4letého studia a 8letého studia

Výsledky řádného termínu JPZ budou zpřístupněny Cermatem 19.5.2021 a zveřejněny na webu školy tentýž den nejpozději ve 20:00 dle evidenčního čísla pozvánky.

Ve čtvrtek 20.5.2021 od 14:00 do 16:00 je možné nahlédnout do testů, viz „Mimořádné opatření k osobní přítomnosti uchazečů o střední vzdělávání a jejich zástupců při nahlížení do testů“.

Výsledky včetně pořadí a rozhodnutí o přijetí budou zveřejněny 20.5. 2021 nejpozději ve 20:00.

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pak bude připraveno k osobnímu vyzvednutí (po předložení průkazu totožnosti) 24.5.2021 a 25.5.2021 od 9:00 do 17:00.  

Přijatí uchazeči, kteří se rozhodli nastoupit právě na GJK, mohou přinést v této době i zápisový lístek, který je nutno doručit do 10 pracovních dnů tj. do 3.6.2021 a vyzvednout si dotazník a další důležité dokumenty. 

Následně odešleme nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí, která nelze doručit, budou na poště uložena po dobu 10 dnů (§ 24 odst. 1 správního řádu). Poté budou považována za doručená!

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů si mohou vyzvednout Rozhodnutí o nepřijetí, které je nutným podkladem pro podání případného odvolání, které je nezbytné pro změnu rozhodnutí v případě tzv. autoremedury, tj. doplnění kapacity přijímaných uchazečů pokud uchazeči, kteří se umístili před nimi, neodevzdají zápisový lístek na naši školu. Uchazeči jsou oslovováni dle jejich pořadí v přijímacím řízení, při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.

POZN.: Z důvodu epidemiologické situace v letošním roce bude větší počet uchazečů do 8letého gymnázia, kteří budou konat zkoušky v náhradním termínu. Do uzavření výsledků z náhradního termínu je nutné nechat pro tyto uchazeče volná místa. Kapacita bude doplněna dle konečného pořadí po zveřejnění výsledků náhradního termínu tzv. autoremedurou, tj. je nutné podat odvolání, pokud si uchazeč přeje být přijat na základě změny rozhodnutí a v řádném termínu nebyl přijat.

Výsledky náhradního termínu JPZ budou zpřístupněny Cermatem 14.6.2021 a zveřejněny na webu školy tentýž den do 20:00.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich potenciální šanci nastoupit na místo žáka, který se rozhodl na školu nenastoupit, žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby zápisový lístek odevzdali co nejdříve, případně nám co nejdříve oznámili např. mailem (landsingerova@gjk.cz), že jejich dítě na naši školu nenastoupí. Za pochopení Vám velice děkujeme i jménem méně úspěšných uchazečů.

Ivana Landsingerová
pověřená řízením školy