Anglický jazyk – maturita 2020/2021

Podoba profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka 2020/2021

Profilová maturita je na úrovni B2 CEFR

Skládá se z písemné a ústní části – písemná část tvoří 40 %, ústní část 60 % z celkového hodnocení.

Písemná část

– písemná část trvá 90 minut. Studenti si vybírají jedno ze tří témat a píší slohovou práci v rozsahu minimálně 280 slov.

Podmínkou úspěšného absolvování písemné části školní maturity je získání 50 % bodů.

Nedosažení 50 % bodů znamená, že student tuto část školní maturity nesplnil.

Ústní část

– studenti si vylosují jedno z 25 témat.

Zkouška trvá 15 minut. V 1. části rozebírají text, který se pojí k vylosovanému tématu, v 2. části se komplexně vyjadřují k tématu. Text může být doplněn o citáty, obrázky, řešení situací.

Během přípravy, která trvá 15 minut, mají k dispozici výkladový i překladový slovník, popřípadě atlas.

Studenti, kteří si zvolí AJ ve státní zkoušce, píší navíc ještě didaktický test, který je zadán celostátně, je na úrovni B1 CEFR a je hodnocen uspěl / neuspěl.

TEMATICKÉ  OKRUHY  ÚSTNÍ  MATURITNÍ  ZKOUŠKY  Z AJ  2020/2021

 1. Health
 2. Nature
 3. Food
 4. Travel
 5. Lifestyles
 6. Careers
 7. The Media
 8. Music and Film
 9. Home and Family
 10. Sports and Games
 11. Leisure Time
 12. Discrimination
 13. English Writing Authors
 14. The Arts
 15. Global Issues
 16. Current Affairs
 17. Education
 18. English Speaking Countries
 19. English as a global Language
 20. The Czech Republic
 21. What I Do (Could Do) for Others
 22. Personality
 23. Shopping
 24. The Books I´ve Read in English
 25. Free Topic

Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z anglického jazyka 2020 – 2021

úroveň B2 

Kritéria jednotlivých stupňů hodnocení prospěchu

 • výborný – Sdělení odpovídá zadání, je plynulé a dostatečně podrobné. Slovní zásoba je široká. Rozsah mluvnických prostředků je široký. Chyby se téměř nevyskytují, pokud se vyskytnou, neopakují se. Dokáže bez problémů reagovat na otázky. Výslovnost je správná. Pomoc zkoušejícího není nutná. Je zcela vybaven příslušnými kompetencemi stanovenými ŠVP.
 • chvalitebný – Sdělení odpovídá zadání, je většinou plynulé a dostatečně podrobné. Slovní zásoba je většinou široká. Rozsah mluvnických prostředků je většinou široký. Chyby se téměř nevyskytují, pokud se vyskytnou, nebrání porozumění. Dokáže reagovat na otázky. Výslovnost je většinou správná. Pomoc zkoušejícího není nutná. Je velmi dobře vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.
 • dobrý – Sdělení většinou odpovídá zadání, ale není v odpovídající míře podrobné. Projev je natolik plynulý, že příjemce většinou nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu porozumět. Slovní zásoba není široká. Rozsah mluvnických prostředků není široký. Chyby v mluvnici se vyskytují, ale nebrání porozumění. Dokáže ve větší míře reagovat na otázky. Chyby ve výslovnosti nebrání porozumění. Pomoc zkoušejícího je ojediněle nutná. Je dobře vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.
 • dostatečný – Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není dostatečně plynulé a podrobné. Slovní zásoba je omezená. Rozsah mluvnických prostředků je omezený, chyby občas brání porozumění. Má problém reagovat na otázky, občas nerozumí. Chyby ve výslovnosti občas brání porozumění. Pomoc zkoušejícího je nutná. Je uspokojivě vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.
 • nedostatečný – Sdělení diametrálně neodpovídá zadání, je nedostatečně plynulé a podrobné. Slovní zásoba je velmi omezená. Rozsah mluvnických prostředků je velmi omezený, chyby často brání porozumění. Má problém reagovat na otázky, často nerozumí. Chyby ve výslovnosti často brání porozumění. Pomoc zkoušejícího je nutná. Je neuspokojivě vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.

 

 


Dokumenty ke stažení ve formátu PDF: