Biologie – maturita 2020/2021

Profilová maturitní zkouška z biologie, školní rok 2020/2021

Maturitní zkouška z biologie proběhne formou ústního zkoušení před maturitní komisí.

Příprava trvá 15 minut, stejně tak vlastní zkouška.

Maturant losuje jednu z 25 otázek, z nichž každá má dvě části.

Ke každé otázce jsou navíc přiřazeny 4 odborné pojmy, jejichž vysvětlením student potvrzuje celkovou orientaci v oboru.

Maturitní otázky z biologie

1)   Nukleové kyseliny

      Abiotické faktory prostředí

2)   Hmyz – obecná charakteristika, vývoj, hemimetabola a holometabola

      Vylučovací soustava člověka

3)   Fotosyntéza

      Nervová soustava člověka

4)   Základy genetiky člověka

      Srovnání nahosemenných a krytosemenných rostlin

5)   Vývojové cykly výtrusných rostlin

      Rozmnožování a vývoj živočichů

6)   Typy buněk, jejich srovnání

      Trofické vztahy v ekosystémech

7)   Charakteristika domény Bakteria, její význam

      Dýchací soustava člověka

8)   Rozmnožovací soustava člověka, ontogeneze

      Houbové organismy, charakteristika, zástupci

9)   Stavba rostlinného těla

      Proteosyntéza

10) Chromozómy

      Měkkýši – obecná charakteristika, srovnání jednotlivých tříd, zástupci

11) Mendelovy zákony dědičnosti

      Trávicí soustava člověka

12) Tělní tekutiny a oběhová soustava člověka

      Klepítkatci – obecná charakteristika, způsob získávání a zpracování potravy, zástupci ČR

13) Dýchání rostlin

      Životní cykly virů, virová onemocnění

14) Vývoj trávicí soustavy u živočichů

      Růst a vývoj rostlin

15) Ptáci – obecná charakteristika, adaptace k aktivnímu letu, zástupci fauny ČR

      Pohybová soustava člověka

16) Vodní režim rostlin

      Plazi – obecná charakteristika, rozmnožování a vývoj, zástupci fauny ČR

17) Protista, charakteristika, fyziologie

      Nervová regulace u živočichů

18) Ryby – obecná charakteristika, adaptace k životu ve vodě, zástupci fauny ČR

      Taxonomie recentních organismů: domény a říše

19) Savci – obecná charakteristika, termoregulace, zástupci fauny ČR

      Principy hormonální regulace člověka, endokrinní žlázy a jejich hormony

20) Obojživelníci – obecná charakteristika, rozmnožování a vývoj, zástupci fauny ČR

      Smysly živočichů, smyslové orgány a jejich vývoj

21) Vývoj dýchací soustavy u živočichů

      Buněčný cyklus, dělení buněk

22) Parazitismus jako životní strategie (typy, cykly, zástupci)

      Vývoj vylučovací soustavy živočichů

23) Typy pohybu živočichů, pohybové soustavy

      Kroužkovci – obecná charakteristika, rozmnožování, zástupci ČR

24) Vývoj oběhové soustavy u živočichů

      Způsoby výživy organismů, typy metabolismu

25) Imunita člověka

      Paryby – obecná charakteristika, specifické smyslové orgány

Kritéria hodnocení ústní části maturitní zkoušky:

  1. Hodnocení: prospěch VÝBORNÝ

Student samostatně vykládá látku daného tematického okruhu. Správně používá odborné biologické termíny a umí je řádně vysvětlit. V látce se výborně orientuje a na otázky odpovídá přesně a bez dopomoci zkoušejících.

  1. Hodnocení: prospěch CHVALITEBNÝ

Student je schopen většinu daného času hovořit k vybranému tematickému okruhu. Správně používá odborné biologické termíny a umí je řádně vysvětlit. O látce má velmi dobrý přehled a na otázky odpovídá maximálně s lehkou dopomocí zkoušejících.

  1. Hodnocení: prospěch DOBRÝ

Student je schopen samostatně hovořit k vybranému tématu, a to alespoň polovinu určeného času. V látce se orientuje a za pomoci zkoušejících je schopen vysvětlit většinu pojmů a odpovědět na otázky.

  1. Hodnocení: prospěch DOSTATEČNÝ

Student je schopen sdělit alespoň základní informace k danému tematickému okruhu. Za dopomoci a vedení zkoušejících je schopen definovat odborné biologické pojmy a zodpovědět na otázky týkající se okruhu.

  1. Hodnocení: prospěch NEDOSTATEČNÝ

Student není ani s dopomocí schopen hovořit o daném tematickém okruhu. Nemá přehled v látce a neumí vysvětlit základní biologické pojmy. Přes vedení zkoušejících nezodpoví dodatečné otázky k tématu.

 


Dokument ke stažení ve formátu PDF: