Český jazyk – maturita 2020/2021

Profilová zkouška z předmětu český jazyk a literatura pro šk. rok 2020/2021

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury je povinná pro všechny studenty a skládá se z písemné a ústní části.

1) Písemná práce

Cílem písemné práce je ověřit, zda student/ka dokáže napsat souvislý, myšlenkově ucelený a strukturovaný text, zda se v něm dokáže vyjadřovat v souladu s jazykovými normami, zda umí funkčně nakládat s jazykovými prostředky a zda se dokáže orientovat v komunikační situaci nastolené v zadání písemné práce.

Student/ka si vybírá z 6 tematicky různorodých zadání. Na výběru zadání se podílejí vyučující maturitních ročníků a přihlížejí k funkčním stylům, slohovým postupům, žánrům, tématům a principům tvůrčího psaní, které vycházejí ze ŠVP.

Zadání písemné práce je tvořeno názvem zadání, případně výchozím  textem a způsobem zpracování zadání, tzn. vymezením slohového útvaru nebo požadované komunikační situace.

Na vypracování práce je vymezeno 180 minut (+ 15 minut na výběr tématu). Minimální rozsah písemné práce je 400 slov . Pokud student/ka napíše písemnou práci kratší než 400 slov, je hodnocen/a 0 body.

Studenti/ky mohou používat vlastní Pravidla českého pravopisu. Pokud nemají specifické vzdělávací potřeby, nelze psát písemnou práci na počítači.

Ze 6 zadání si student/ka vybere jedno. Na volné listy se může zaznamenávat osnova, koncept i poznámky, nebudou však předmětem hodnocení.

Hodnocení písemné práce

Písemnou práci hodnotí vyučující dané maturitní třídy. Text písemné práce se hodnotí v těchto oblastech: vytvoření textu podle zadaných kritérií, myšlenková originalita, argumentační správnost, funkční užití jazykových prostředků, syntaktická a kompoziční výstavba textu, celková koheze a koherence textu.

Písemná práce se podílí ze 40 % na celkovém hodnocení profilové maturitní zkoušky. Hranice úspěšnosti je 44 %.

2) Ústní zkouška

Cílem ústní zkoušky je, aby student/ka prokázal/a praktické komunikační dovednosti a schopnost analýzy a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia.

Student/ka si losuje jednu z 20 otázek, které odpovídají 20 titulům v Seznamu literárních děl. Ta student/ka vybírá ze školního Kánonu literárních děl.

Seznam sestavený na základě zadaných kritérií odevzdá student/ka své/mu vyučující/mu do konce března. Kritéria pro sestavování individuálního seznamu jsou uvedeny na konci dokumentu.

Struktura zkoušky se skládá z analýzy a interpretace uměleckého textu, charakteristiky literárněhistorického kontextu a analýzy neuměleckého textu. Analýza vychází z předloženého pracovního listu, jenž odpovídá vylosovanému titulu. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu – literární dílo, které již bylo vylosováno, je totiž pro daný maturitní den vyřazeno.

Zkouška trvá 15 minut, předchází jí 20minutová příprava.

Hodnocení ústní zkoušky

Podíl jednotlivých částí ústní zkoušky na jejím hodnocení: a nalýza a interpretace uměleckého díla, práce s ukázkou 40 %, kontext uměleckého díla 30 %, analýza a interpretace neuměleckého textu 20 %, vyjadřování v souladu s jazykovými normami 10 %.

Ústní zkouška se podílí ze 60 % na celkovém hodnocení profilové maturitní zkoušky. Hranice úspěšnosti je 44 %.

Kritéria pro výběr maturitních děl

1) Dle literárních období

světová a česká literatura do konce 18. století: 3 knihy
světová a česká literatura 19. století: 2 knihy (1 ze světové a 1 z české literatury)
světová literatura 20. a 21. století: 5 knih
česká literatura 20. a 21. století: 4 knihy

2) Literárně-druhové hledisko
drama: 2 knihy
poezie: 3 knihy (alespoň 1 básnická sbírka)

3) Autorské hledisko
Od jednoho autora v seznamu maximálně dvě díla různých žánrů.

Školní kánon v příloze ke stažení níže.

Klasifikační kritéria profilové zkoušky z češtiny

ke stažení ve formátu PDF:


Dokument ke stažení ve formátu PDF: