Hudební výchova – maturita 2020/2021

Pokyny k maturitní zkoušce z Hudební výchovy 2020/2021

Organizace zkoušky

Maturitní zkouška z hudební výchovy se skládá z praktické zkoušky
(maturitního koncertu) a ústní zkoušky (maturitní otázky + zvukové ukázky).

Praktická zkouška je realizována formou živé veřejné hudební produkce (umělecké výkony prezentuje žák před živým publikem, nebo jsou živě přenášeny prostřednictvím streamu), její součástí je také zajištění organizační a obsahové stránky akce.

Student zabezpečí vhodný prostor, účast zástupců hodnotící komise
i pedagoga pověřeného zpracováním odborného hodnocení produkce. Zajistí odpovídající propagaci koncertu, nese přitom odpovědnost za důstojný průběh koncertu a usiluje o odpovídající společenskou úroveň akce.

K vlastní produkci zodpovědně vybírá (po konzultaci se svým pedagogem) skladby přiměřené vlastním schopnostem ve zvolené/zvolených oblasti/oblastech hudební produkce i významu připravovaného koncertu v minimální časovém rozsahu 20 minut pro samostatný koncert a 12 minut pro společný koncert více studentů.

Hodnocení maturitní zkoušky

Při hodnocení se klade důraz na dosaženou uměleckou, ale i celkovou společenskou úroveň koncertu, odpovídající volbu repertoáru a jeho realizaci. Ústní zkouška ověřuje nabyté znalosti v oblasti hudební teorie a dějin hudby.

Závazné termíny MZ z Hv

Výběr repertoáru pro maturitní koncert do 12. ledna. Konkrétní termín koncertu bude stanoven po dohodě s příslušnými vyučujícími a bude veřejně oznámen nejpozději jeden měsíc před konáním akce. Nejpozději 14 dní před termínem konání koncertu absolvuje žák povinně veřejnou generální zkoušku na níž přednese program schválený pro maturitní koncert.

V měsících únor – duben žák povinně absolvuje nejméně čtyř i konzultace k ústní maturitní zkoušce (konzultace vede zkoušející učitel).

Společné maturitní otázky z hudební výchovy 2020/2021

Gymnázium Jana Keplera
vyučující: Veronika Sirovátková, Martin Bouma, Roman Michálek

Všechny otázky se skládají ze dvou částí:

a) historická část, věnovaná určitému období či tematickému celku;

b) hudebně–teoretická část, věnovaná související oblasti z obecné hudební teorie a nauky.

 1. Periodizace dějin hudby
  a)
  – Výchozí hlediska periodizace dějin hudby, periodizace dějin hudby.
  – Vznik a počátky hudby. Funkce hudby.
  b)
   – Tóny a tónová soustava: zvuk, tón a jejich vlastnosti.
 2. Duchovní hudba ve středověku
  a)
  – Vznik a vývoj chorálu, gregoriánský chorál.
  – Funkce hudby v křesťanském společenství, útvary liturgické hudby.
   – Nejstarší české hudební památky.
  b)
   – Hudební písmo: vývoj hudební notace. Typy notace.
 3. Světská hudba ve středověku
  a)
  – Vznik a vývoj středověké světské hudby, potulní artisté, studentské písně.
  – Dvorská lyrika. Francouzská a německá tradice.
  b)
   – Intervaly: definice a systém. Rozdělení intervalů.
 4. Vznik a rozvoj vícehlasu
  a)
  – Vznik a rozvoj vícehlasu v období středověku.
  – Epocha Notre-Dame. Ars antiqua. Ars nova.
  b)
   – Takt a rytmus: jednoduché a složené takty. Rytmus Metrum. Synkopa.
 5. Hudba renesance
  a)
  – Evropská a česká hudba 15. a 16. století.
  – Polyfonní skladební styl. Autoři franko-vlámské tradice.
   – Hudební druhy renesance.
  b)
   – Stupnice, tónové řady, solmizace.
 6. Od renesance k baroku
  a)
  – Hudba vrcholné renesance a východiska hudby raného baroka. Stylová proměna.
  – Florentská camerata. Claudio Monteverdi. Madrigal. Opera.
  b)
   – Druhy akordů: kvintakord a jeho obraty.
 7. Hudební baroko
  a)
  – Charakteristika baroka jako uměleckého slohu. Periodizace a charakteristika
  hudebního baroka. Hlavní barokní hudební druhy.
  – Významní představitelé hudebního baroka. A. Vivaldi, G. F. Händel.
  b)
   – Tonalita: tónina. Základní harmonické funkce.
 8. Křesťanská hudební tradice 17. a 18. století
  a)
  – Johann Sebastian Bach.
  – Oratorium, mše, kantáta.
  b)
   – Kontrapunkt: definice. Základní pojmy a hudební formy.
 9. Čeští hudebníci 17. a 18. století
  a)
  – Čeští skladatelé baroka.
  – Kantorská tradice. Koleda, Pastorela.
   – Česká hudební emigrace 18. století. Mannheimská škola ad.
  b)
   – Hudební názvosloví: dynamická, tempová a přednesová označení.
 10. Hudební klasicismus
  a)
  – Periodizace hudebního klasicismu. Stylová charakteristika. Základní hudební
  druhy a formy.
  – Významní představitelé hudebního klasicismu. Joseph Haydn.
  b)
   – Hudební věta, perioda malé hudební formy.
 11. Proměna společenského postavení hudebníka a skladatele ve 2. polovině 18. století
  a)
  – Wolfgang Amadeus Mozart.
  – Postavení hudebníka a skladatele v různých dějinných epochách. Zasazení do
  kontextu obecné historie.
  b)
   – Klávesové hudební nástroje.
 12. Klasicko-romantická syntéza
  a)
  – Ludwig van Beethoven.
  – Přehodnocení tvůrčích východisek. Srovnání stylové charakteristiky hudebního
   klasicismu a romantismu v širším uměleckém kontextu.
  b)
   – Sonátová forma: charakteristika, historický kontext, příklady užití.
 13. Hudba v období romantismu
  a)
  – Charakteristika stylu a periodizace.
  – Hlavní hudební druhy a formy, jejich typičtí představitelé.
  b)
   – Aerofony.
 14. Opera 19. století
  a)
  – Vznik německé romantické opery, C. M. von Weber.
  – Základní druhy italské a francouzské opery 19. století. G. Rossini, G. Donizetti,
  V. Bellini, G. Puccini. G. Meyerbeer, Ch. Gounod, J. Massenet.
  – Wagnerova hudební reforma a její důsledky.
  – Operní dílo G. Verdiho.
  b)
  – Základy intonace a práce s hlasem.
 15. Programní hudba a symfonická báseň
  a)
  – Definice pojmů programní hudba, absolutní hudba a symfonická báseň. Zasazení
  do kontextu dobového estetického diskurzu.
  – Významní autoři. F. Liszt. B. Smetana.
  – Hudebně výrazové prostředky romantické hudby.
  b)
  – Chordofony.
 16. Vznik národních škol v kontextu obecných dějin 19. století
  a)
  – Vymezení pojmu „národní škola“ a jeho zasazení do rámce historického vývoje
  v 19. století.
   – Významné národní školy. Vývoj ruské hudby v 19. století, Mocná hrstka. Norská
   a finská národní škola. E. Grieg, J. Sibelius. Národní tendence v dalších zemích.
  b)
   – Hudební věda: definice oboru, významní představitelé, podobory. Významné
   hudební slovníky.
 17. Česká hudba v 19. století
  a)
  – Počátky a rozvoj české národní školy.
  – Významní představitelé české hudby 19. Století. Bedřich Smetana. Antonín
   Dvořák. Zdeněk Fibich.
  b)
  – Septakordy.
 18. Impresionismus v hudbě
  a)
  – Charakteristika, časové a místní vymezení.
  – Hudebně výrazové prostředky. Vymezení oproti klasicko-romantické tradici.
  – Významní autoři, příklady děl.
  b)
  – Barva v hudbě: instrumentace a orchestrace.
 19. Směrem od pozdního romantismu k hudbě 20. století
  a)
  – Krize pozdního romantismu a klasicko-romantické tradice. Významní autoři.
  G. Mahler, R. Strauss.
  – Hledání nových východisek. E. Satie, I. Stravinskij.
  – Významné milníky: tristanovský akord, Svěcení jara, pět klavírních kusů Op. 23.
  b)
  – Moderní harmonie, nónový akord, alterace.
 20. Hudební expresionismus a hudební avantgarda první poloviny 20. století
  a)
  – Dodekafonie, II. vídeňská škola.
  – Ruská a sovětská hudba první poloviny 20. století. Významní představitelé, jejich
  stylová charakteristika a zasazení do obecného kulturně-politického historického
  kontextu. S. Prokofjev, A. Skrjabin, D. Šostakovič.
  b)
  – Atonalita, bitonalita, rozšířená tonalita.
 21. Neoklasicismus, folklorismus a francouzská hudba první poloviny 20. století
  a)
  – Stylová charakteristika.
  – Významní představitelé a díla. Igor Stravinskij, Béla Bartók, Pařížská šestka.
  b)
  – Modální stupnice: charakteristika, historický kontext, příklady užití.
 22. Česká hudba první poloviny 20. století
  a)
  – Významní představitelé. Dílo a jeho charakteristika. J. Suk, L. Janáček,
  B. Martinů, V. Novák, J. B Foerster, A. Hába.
  b)
  – Ladění: absolutní a relativní výška tónu, komorní a, soustavy ladění.
  Mikrointervaly.
 23. Světová hudba od druhé světové války do současnosti
  a)
  – Serialismus. O. Messiaen, P. Boulez, K. Stockhausen.
  – Aleatorika, timbrová hudba. J. Cage, G. Ligeti.
  – Minimalismus. P. Glass, S. Reich.
  b)
  – Techniky hudebního záznamu.
 24. Česká hudba druhé poloviny 20. století
  a)
  – Významní představitelé. Dílo a jeho charakteristika. M. Kabeláč, J. Klusák,
  P. Eben, M. Kopelant ad.
  b)
  – Významné události českého i světového hudebního života: festivaly, přední
  interpreti a soubory.
 25. Jazz a populární hudba
  a)
  – Kořeny a vývoj jazzu. Stylové rozlišení jednotlivých epoch a jejich významní
  představitelé. Jazzová interpretační praxe.
  – Hudební styly populární hudby 20. Století, jejich charakteristika a periodizace.
  Jejich čelní představitelé.
  b)
  – Bicí hudební nástroje.

Profilová maturitní zkouška pro estetickou výchovu hudební obor

Kritéria hodnocení zkoušky

Praktická zkouška je realizována jednou z následujících forem:

 • Instrumentální hra (hra přednesových skladeb na vybrané nástroje)
 • Vokální nebo vokálně-instrumentální činnosti (zpěv písní s doprovodem či a capella)
 • Řízení hudebního tělesa (dirigentský nebo sbormistrovský výkon)

Základem pro hodnocení zkoušky jsou technické, umělecké i hudebně psychologické složky výstupu žáka: intonační a rytmická přesnost, výraz odpovídající žánru a danému uměleckému stylu / slohu, technické zvládnutí skladby, vhodný výběr náročnosti skladby pro sólové nebo skupinové hudební vystoupení. Výkon žáka je posuzován komplexně, při hodnocení se přihlíží k individuálním hudebním zkušenostem a aktuální technické vyspělosti examinovaného.

Specifikace hodnotících kritérií pro jednotlivé klasifikační stupně

 • Výborný

Interpretace skladeb v odpovídající tempu a výrazu se využitím odpovídající hráčské/pěvecké techniky, s tolerancí drobných chyb, při zachování plynulosti hudebního projevu.

 • Chvalitebný

Interpretace převážně nedosahuje požadované techniky, tempa a výrazu. Při interpretaci skladeb se vyskytují se občasné chyby. Hudební projev je však ucelený, chyby výrazně nepřeruší plynulost hudebního projevu.

 • Dobrý

Časté chybování, které narušuje plynulost hudebního projevu, časté opravování se při hře. Absence správné techniky hry a zpěvu.

 • Dostatečný

Hudební projev je neucelený, dochází k přerušování hudebního toku skladby, výraznému kolísání tempa, projevují se závažné problémy při realizaci skladeb.

 • Nedostatečný

Žák není schopen interpretovat některé celé skladby (písně) nebo větší části skladeb a písní.

Ústní zkouška prověřuje znalosti examinovaného v oblasti dějin hudby, hudební teorie a obecného kulturního přehledu. Celková úroveň výkonu žáka se prokazuje souvislým logickým ústním projevem se správně použitou odbornou terminologií, student vhodně využívá mezipředmětové vztahy a začlenění do širších souvislostí.

Specifikace hodnotících kritérií pro jednotlivé klasifikační stupně

 • Výborný

Žák zná terminologii oboru a dovede ji používat, dokáže využít informace získané v odborném textu, i návštěvami koncertů, dovede charakterizovat vývoj hudby v dané otázce, zvládne vhodně pracovat s terminologií hudební teorie, kterou dokáže správně prakticky využít, dovede analyzovat hudební ukázku v dané otázce, rozumí vztahu mezi stupněm vývoje společnosti a hudebním uměním.

 • Chvalitebný

Žák řeší požadavky uvedené ve „ výborně“ s několika drobnými chybami, za občasné pomoci učitele. Orientuje se ve vývoji dějin hudby a hudební teorie. Rozumí učivu v rámci středoškolského základu.

 • Dobrý

Žák nerozumí zcela složitosti situace v hudebním umění v rámci středoškolského základu. Jeho řeč je nepřesná, mýlí se ve jménech osobností, vynechává důležité momenty. Nedokáže vysvětlit změny ve vývoji hudby a nedokáže vhodně aplikovat hudební teorii.

 • Dostatečný

Žák ovládá učivo jen částečně, chybuje v terminologii i faktech, úkoly řeší nesouvisle, vytrženě z kontextu, chybí mu základy, tápe a neorientuje se bez pomoci učitele.

 • Nedostatečný

Žák učivo neovládá, zadané úkoly nedokáže vyřešit ani s pomocí učitele. Jeho vědomosti a znalosti jsou na velmi nízké úrovni.

Žák vykonal zkoušku z hudební výchovy úspěšně, pokud vykonal úspěšně praktickou i ústní zkoušku.  Výsledná známka z hudební výchovy se vypočítá jako vážený průměr známek z praktické a ústní zkoušky.

 


Dokument ke stažení ve formátu PDF: