Vnitřní směrnice pro distanční výuku pro Gymnázium Jana Keplera

Vnitřní směrnice pro distanční výuku pro Gymnázium Jana Keplera

Vnitřní směrnice pro distanční výuku je zveřejněna na základě ustanovení § 184a novely zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Tato směrnice je platná pro distanční výuku ve školním roce 2020/2021 s ohledem na aktuální situaci, pokyny a dokumenty vydané MZČR a MŠMT v daném období. Další aktuální pokyny budou zveřejňovány na webu školy a rodičům a žákům je budou rozesílat třídní učitelé.

 1. Pokud z důvodu krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny žáků skupiny/třídy/školy na výuce, poskytuje škola vzdělávání distančním způsobem.
 2. Distanční výuka se uskutečňuje v dané třídě/skupině, pokud je nepřítomna z důvodů karantény alespoň polovina žáků. Pokud je z důvodu karantény nepřítomna ve výuce méně než polovina žáků, pak si chybějící žáci doplňují učivo samostatně a po domluvě jim učitelé posílají studijní materiály. Za zapojení těchto žáků do výuky jsou zodpovědní příslušní vyučující. Informaci o absenci žáků z důvodu karantény dává učitelům třídní učitel. Pokud to forma umožňuje, doporučuje se zapojit do výuky i žáky, kteří se nemohou prezenční výuky zúčastnit, i v případě, že je jich nepřítomna méně než polovina.
 3. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat, účastní se on-line hodin, pracují podle pokynů učitele a odevzdávají úkoly v termínech.
 4. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami pracují i nadále za uzpůsobených podmínek a v případě potřeby spolupracují spolu se zákonnými zástupci se školní psycholožkou.
 5. Pokud žák v karanténě nespolupracuje, využije učitel možnosti kontrolního zkoušení v souladu s aktuálními podmínkami pro prezenční přítomnost žáků ve škole. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci, která jsou součástí Školního řádu gymnázia, jsou uzpůsobena dle aktuálních podmínek. Součástí hodnocení je vyhodnocení způsobu práce a plnění úkolů každého studenta.
 6. Učitelé se při distanční výuce řídí ŠVP uvedeným na webu gymnázia s akcentem na základní učivo, zaměřují se i na zpětnou vazbu, opakují a procvičují učivo a žáky hodnotí.
 7. Distanční výuka probíhá výhradně na platformě Google. Úkoly budou zadávány prostřednictvím aplikace Google Classroom, ve které budou zveřejňovány i odkazy na všechny další součásti distanční výuky. Výuka online bude probíhat v aplikaci Google Meet.
 8. U všech předmětů s výjimkou výchov (tam záleží na zvážení učitelů) se výuka zčásti vede prostřednictvím videohodin. Pro výuku on-line učitelé využívají prostředí Google Meet.
 9. Neprodleně po zahájení distančního vzdělávání třídy/skupiny, během první distanční hodiny v dané třídě/skupině, jsou učitelé povinni zaslat žákům v aplikaci Google Classroom úvodní informace o formách a časovém rozložení distanční výuky v daném předmětu. Učitel stanoví, kdy mají žáci videohodiny a jak mají studovat, může připojit přílohy, pracovní listy a odkazy. Průběžně učitelé zadávají termíny odevzdání prací a způsoby jejich hodnocení a termíny testů.
 10. Videohodiny probíhají výhradně v hodinách stanovených rozvrhem hodin, ve stejnou dobu budou pokud možno zadávané i úkoly a zasílané opravy prací, projektů a testů. Množství úkolů musí být přiměřené a v souladu s časovou dotací daného předmětu, termíny na vypracování úkolů realistické.
 11. Pokud žák není v daném období schopen pracovat distančně z objektivních důvodů, které jsou důvody absence i při prezenční výuce (nemoc, rodinné důvody), pošle zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka informaci třídnímu učiteli. Ten pak informuje příslušné učitele. Třídní učitel omluvy registruje a zadává do třídní knihy v systému Bakaláři.
 12. S žáky, kteří nejsou schopni během delšího období z objektivních důvodů plnit zasílané úkoly a pracovat on-line, bude individuálně domluven postup doplnění učiva a hodnocení.
 13. Komunikační platforma učitelů, zletilých žáků a rodičů je email.
 14. Není doporučeno učit všechny hodiny stanovené v rozvrhu prostřednictvím videohodin, lze používat i další formy a metody distanční výuky, žáci potřebují i prostor pro samostatnou práci. Dle doporučení MŠMT by synchronní výuka (videohodiny) neměla na 2. stupni přesáhnout 3 vyučovací hodiny za sebou a počet videohodin v jednotlivých předmětech dle týdenní hodinové dotace stanovené učebním plánem je doporučen dle následujícího schématu:
Počet hodin dle učebního plánu týdně  

 

Počet videohodin předmětu
2 1
3 1-2
4 2

Pozn.: V případě dvouhodinových seminářů – povinně volitelných resp. nepovinných předmětů – je doporučeno učit minimálně jednu hodinu prostřednictvím videovýuky a druhou hodinu věnovat samostatné práci, vypracovávání zadaných úkolů, konzultacím apod. dle potřeby a zvážení lektorů.

Distanční výuka, tj. videovýuka, a další formy distanční výuky na Classroom probíhají v době, kdy jsou hodiny v rozvrhu hodin jednotlivých tříd. Hodiny učitelé zapisují do třídní knihy v systému Bakaláři, vždy téma a formu výuky (videovýuka, práce v Classroom, samostatná práce, řízená práce apod.). Absence studentů se v době distanční výuky v třídní knize neeviduje, s výjimkou uvedenou v bodě 11. Učitelé si přítomnost studentů a jejich aktivitu evidují u sebe, aktivita studentů v distanční výuce je jedním z podkladů pro hodnocení.

S pravidly uvedenými v této Směrnici byli učitelé na poradě 30. 9. 2020 seznámeni učitelé gymnázia a na třídnických hodinách následně i žáci.

Tato směrnice je platná od 1. 10. 2020

V Praze dne 29. 9. 2020
IvanaLandsingerová
pověřená řízením školy


Dokument ke stažení v PDF