Žádost o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka

Ve smyslu maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. § 19 a v souladu s úpravou školského zákona č. 561/2004 Sb. ve smyslu pozdějších úprav, stanovil ředitel GJK, že pro školní rok 2015/2016 budou uznány pro nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části MZ zkoušky minimální úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce doložené dokladem o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Seznam uznávaných zkoušek, stejně jako jejich platnost, je zveřejněn na www.gjk.cz.
Ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky musí maturanti GJK odevzdat společně s touto žádostí nejpozději do 31. března 2016. Žádost podávají maturanti na formuláři, který je ke stažení zde.