Chemie – maturita 2020/2021

Maturitní zkouška z chemie pro školní rok 2020/2021

(určeno pro studenty 4. A, 4. B, 4. C, R8A)

zkoušející: PaedDr. Vladimír Šmahaj

Maturitní zkouška z chemie proběhne formou ústního zkoušení před maturitní komisí.

Příprava trvá 15 minut, stejně tak vlastní zkouška trvá 15 minut.

Maturant tahá jednu z 25 otázek, z nichž každá má tři části:

 1. část– zaměřena na vědomosti a ověření znalostí základních pojmů k dané otázce, které       student u zkoušky vysvětlí a rozebere,
 2. část– aplikace teoretických poznatků při řešení zadaných úloh,
 3. část– aplikace teoretických poznatků v modelových situacích z laboratorní praxe

 Maturitní okruhy

 1. Složení a struktura atomu, prvky, radioaktivita
 2. Periodická soustava prvků, roztoky
 3. Chemická vazba, sloučeniny, směsi
 4. Termochemie a termodynamika
 5. Chemická kinetika a chemická rovnováha
 6. Oxidace a redukce
 7. Kyseliny a zásady
 8. Prvky s
 9. Prvky d
 10. Prvky p1, p2, p3
 11. Prvky p4, p5, p6
 12. Chemické reakce, druhy a význam, typy reakcí organických látek
 13. Alkany, areny a jejich přírodní zdroje
 14. Alkeny, alkyny, alkadieny – přírodní zdroje a jejich využití
 15. Deriváty uhlovodíků – halogenderiváty , dusíkaté deriváty – nitroderiváty, aminy
 16. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků – hydroxyderiváty, ethery
 17. Karbonylové sloučeniny
 18. Karboxylové kyseliny
 19. Deriváty karboxylových kyselin
 20. Lipidy, terpeny, steroidy
 21. Sacharidy
 22. Bílkoviny a enzymy
 23. Nukleové kyseliny a heterocyklické sloučeniny
 24. Biosyntéza a metabolismus sacharidů, lipidů a bílkovin
 25. Oxidačně – redukční děje v živých soustavách

Klasifikační kritéria pro maturitní zkoušku z chemie

(profilová část)

 • Stupněm 1 – výborný se žák klasifikuje, pokud pohotově vykonává intelektuální činnosti vyplývající z maturitních zadání. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a zručnosti při řešení konkrétních teoretických a praktických úloh z maturitních zadání, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Chápe vztahy mezi přírodními jevy, zákonitostmi a teoriemi. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Umí zhodnotit a porovnat kvalitu různých postupů řešeni problémů a diskutovat o správnosti, kvalitě a efektivnosti daných řešení. Svoje znalosti a dovednosti prezentuje na odpovídající úrovni.
 • Stupněm 2 – chvalitebný se žák klasifikuje, když pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti vyplývající z maturitních zadání. Při řešení teoretických a praktických úloh z maturitních zadání, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí postupuje samostatně, pouze s malými podněty od učitele. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Umí analyzovat předložené problémy a samostatně navrhnout přiměřený postup na jejich řešeni. Umí zhodnotit a porovnat kvalitu různých postupů řešeni problémů. Svoje znalosti a dovednosti umí prezentovat na odpovídající úrovni.
 • Stupněm 3 – dobrý se žák klasifikuje, pokud osvojené znalosti a dovednosti interpretuje při řešení úloh z maturitních zadání samostatně s občasnými usměrněními učitele. Jeho myšleni je téměř vždy správné a tvořivost se projevuje pouze s usměrněním učitele. Ústní a písemný projev je částečně správný. Jeho kvalita výsledků je na dobré úrovni.
 • Stupněm 4 – dostatečný se žák klasifikuje, když při vykonávání požadovaných intelektuálních činností je málo pohotový. Osvojené znalosti a dovednosti při řešení teoretických a praktických úloh z maturitních zadání zvládne pouze za aktívní pomoci učitele. Jeho logika myšlení je na nízké úrovni a myšlení není tvořivé.
 • Stupněm 5 – nedostatečný se žák klasifikuje, když znalosti a dovednosti požadované vzdělávacími standardy si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby při řešení úloh z maturitních zadání neumí opravit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení.

 


Dokument ke stažení ve formátu PDF: