Chemie – maturita 2020/2021

Maturitní zkouška z chemie pro školní rok 2020/2021

(určeno pro studenty 4. A, 4. B, 4. C, R8A)

zkoušející: PaedDr. Vladimír Šmahaj

Maturitní zkouška z chemie proběhne formou ústního zkoušení před maturitní komisí.

Příprava trvá 15 minut, stejně tak vlastní zkouška trvá 15 minut.

Maturant tahá jednu z 25 otázek, z nichž každá má tři části:

 1. část– zaměřena na vědomosti a ověření znalostí základních pojmů k dané otázce, které       student u zkoušky vysvětlí a rozebere,
 2. část– aplikace teoretických poznatků při řešení zadaných úloh,
 3. část– aplikace teoretických poznatků v modelových situacích z laboratorní praxe

 Maturitní okruhy

 1. Složení a struktura atomu, prvky, radioaktivita
 2. Periodická soustava prvků, roztoky
 3. Chemická vazba, sloučeniny, směsi
 4. Termochemie a termodynamika
 5. Chemická kinetika a chemická rovnováha
 6. Oxidace a redukce
 7. Kyseliny a zásady
 8. Prvky s
 9. Prvky d
 10. Prvky p1, p2, p3
 11. Prvky p4, p5, p6
 12. Chemické reakce, druhy a význam, typy reakcí organických látek
 13. Alkany, areny a jejich přírodní zdroje
 14. Alkeny, alkyny, alkadieny – přírodní zdroje a jejich využití
 15. Deriváty uhlovodíků – halogenderiváty , dusíkaté deriváty – nitroderiváty, aminy
 16. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků – hydroxyderiváty, ethery
 17. Karbonylové sloučeniny
 18. Karboxylové kyseliny
 19. Deriváty karboxylových kyselin
 20. Lipidy, terpeny, steroidy
 21. Sacharidy
 22. Bílkoviny a enzymy
 23. Nukleové kyseliny a heterocyklické sloučeniny
 24. Biosyntéza a metabolismus sacharidů, lipidů a bílkovin
 25. Oxidačně – redukční děje v živých soustavách

Dokument ke stažení ve formátu PDF: