Dějiny umění – maturita 2020/2021

Maturitní zkouška z dějin umění 2020/2021

Olga Hrubá

Maturitní zkouška z dějin umění proběhne formou ústního zkoušení před maturitní komisí.

Příprava trvá 15 minut, stejně tak vlastní zkouška.

Maturant losuje jednu z otázek, poté by měl v zevrubné odpovědi projevit nejen znalosti , ale také znát souvislosti.

Poslední cca 3 minuty před koncem si zkoušený vytáhne obrázek, na kterém předvede své znalosti tím, že dílo popíše, určí autora nebo dobu, kdy dílo vzniklo.

Otázky:      

 1. Mimetické a abstraktní tendence v umění, počátky uměl. tvorby, ornament, megality…
 2. Řecký zázrak – od schématu k ideálu /archaické a klasické období /od ideálu k realitě /helénismus /
 3. Antický chrám,stavitelství ve starém Římě
 4. Významné projevy předrománského umění – mozaiky, irské rukopisy, byzantské umění
 5. Románské um. jako první evropský historický sloh, české románské památky
 6. Gotika jako specifický evropský sloh – architektura, plastika, mezinárod. gotický sloh
 7. Umění 15. století – důvěra ve smysly a rozum jako dvě cesty nového přístupu ke světu, Pozdní gotika versus raná renesance
 8. České umění jako jedno z ohnisek gotické Evropy
 9. Zlatý věk ital.renesance – malířství, plastika,architektura
 10. Od smyslové síly barev k manýře/umění Benátčanů, manýrismus/
 11. Zaalpská renesance, umění v rudolfínské Praze
 12. Umění jako iluze světa – luze smyslů – barok. realismus – iluze řádu – barok. klasicismus, iluze prožitku – radikální barok
 13. České baroko,barokní gotika
 14. Od objektivního řádu k subjektivnímu prožitku – klasicismus, romantismus
 15. Dovršení důvěry ve smysly – realismus, impresionismus
 16. Východiska pro moderní umění – postimpresionismus
 17. Tajemství symbolu a dekorativní styl – Prérafaelité, symbolismus, secese
 18. Barvy a emoce – fauvismus a expresionismus
 19. Nová tvář figurativního systému – futurismus, kubismus
 20. Samostatný život linií a barev, abstrakce, Kandinskij, Kupka, Malevič
 21. Destrukce jako výraz zklamání ze světa, dada, význam M. Duchampa
 22. Sochy v proměnách věků /18. – 20. století/
 23. Zrcadlo podvědomí – surrealismus a další formy fantaskního umění
 24. Abstraktní expresionismus – akční a informalní malba ve světě a u nás
 25. Ženy ve výtvarném umění
 26. Přehled významných poválečných uměleckých proudů, tři zevrubně charakterizovat
 27. Postmoderna – konec nebo začátek? Současné umění, jeho prostředky, cíle, hodnota ???

Maturitní klasifikace – Dějina umění, O. HRUBÁ

1 – Student nastíní osnovu vybraného tématu, vybere si specifický problém nebo okruh, který zevrubně popíše a zhodnotí. Samostatně uvádí souvislosti a přesně odpovídá na doplňující otázky.Při závěrečné charakteristice nahodilého výtvarného díla prokáže erudovanost a historické souvislosti.

2 – Student splní výše uvedené, dopouští se drobných nepřesností

3  – Student je schopen uvést v bodech osnovu otázky, nepouští se však do zevrubné analýzy vybraného tématu, souvislosti mu unikají a znalosti celkově jsou povrchní.

4   – Student se neorientuje v daném problému, doplňující otázky zodpovídá nepřesně, nejistota se projevuje i tam, kde odpoví správně.

5    – Student si počíná nesamostatně, chaoticky, spoléhá na návodné otázky,prokazuje zasadní neznalosti a celkově tápe….


Dokument ke stažení ve formátu PDF: