Francouzský jazyk – maturita 2020/2021

Podoba profilové části maturitní zkoušky na úrovni B2

Francouzský jazyk

Školní rok 2020/2021

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se ve školním roce 2020/2021 nepíše slohová práce na úrovni B1 ani B2.

Ústní část trvá 15 minut. Studenti si vylosují jedno z dvaceti čtyř témat. K danému tématu navíc obdrží kratší článek s otázkami. V průběhu patnáctiminutové přípravy, při které mají k dispozici oboustranný překladový papírový slovník a mapy, si nachystají jasné, stručné odpovědi k textu a osnovu ústního projevu. Při vlastní zkoušce studenti nejprve odpoví na otázky a dále prezentují vylosované téma. Hodnotí se bohatost slovní zásoby, gramatická správnost, pohotovost reagování, struktura projevu a informační obsah.

Témata k ústní části profilové zkoušky:

1. La France – la géographie, la population
2. La vie politique en France et ailleurs
3. Les événements clé du XX e et XXI e siècle en France
4. Paris et Prague
5. La francophonie
6. La famille
7. Le système scolaire chez nous et en France
8. Les médias
9. Les repas, la cuisine française
10. La vie en ville et à la campagne
11. La nature, l’environnement
12. Les fêtes
13. La vie culturelle
14. La vie professionnelle
15. La science, les technologies modernes
16. On voyage, le tourisme, les transports
17. La santé
18. Le sport
19. La personalité du monde francophone
20. La vie au quotidien, mes loisirs
21. Les spécifiques de la société moderne
22. Les problèmes de nos jours
23. Les jeunes et leurs problèmes
24. Le sujet libre

Podoba maturitní zkoušky na úrovni B1

Francouzský jazyk

Školní rok 2020/2021

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se ve školním roce 2020/2021 nepíše slohová práce na úrovni B1 ani B2.

Ústní část trvá 15 minut. Studenti si vylosují jedno z dvaceti témat. K vylosovanému tématu dostanou pracovní list s otázkami a obrázky. V průběhu patnáctiminutové přípravy, při které mají k dispozici oboustranný překladový papírový slovník, si připraví osnovu ústního projevu. Při vlastní zkoušce studenti prezentují vylosované téma, popíší jeden z obrázků a oba obrázky porovnají. Hodnotí se bohatost slovní zásoby, gramatická správnost, pohotovost reagování, struktura projevu a informační obsah.

Témata k ústní části maturitní zkoušky z FJ na úrovni B1:

1. En France – au pays des merveilles
2. Paris et Prague
3. Ma ville natale, mon quartier, mon foyer
4. La famille, les relations
5. Mes loisirs
6. Les médias
7. Le repas, la cuisine française
8. La vie en ville et à la campagne
9. La nature, l’environnement
10. Les fêtes
11. La vie culturelle
12. Les études, la vie professionnelle
13. La science, les technologies modernes
14. On voyage, le tourisme, les transports, mes vacances
15. La santé
16. Le sport
17. La vie au quotidien, le jour ouvrable, le week-end
18. Les spécifiques de la société moderne, les problèmes de nos jours
19. Mon livre préféré, mon film préféré
20. Les jeunes et leurs problèmes

Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z francouzštiny

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu k vylosovanému tématu. Celá zkouška probíhá v daném cizím jazyce.

V úvodní části (0,5 min.) se zkoušený krátce představí maturitní komisi a sdělí vylosované číslo pracovního listu, tato část není hodnocena.

V 1. části (3 min.) zkoušený odpovídá na 3-5 otázek, týkajících se porozumění předloženého textu na pracovním listu.

 Ve 2. části (8 min.) zkoušený samostatně mluví na zadané téma.

V poslední 3. části (3,5 min.) zkoušený vede se zkoušejícím dialog na dané téma.

Každá část ústní zkoušky z cizího jazyka je hodnocena samostatně a výsledná známka vychází z aritmetického průměru všech tří známek.

Kritéria jednotlivých stupňů hodnocení prospěchu:

  • výborný – Sdělení odpovídá zadání, je plynulé a dostatečně podrobné. Slovní zásoba je široká. Rozsah mluvnických prostředků je široký. Chyby se téměř nevyskytují, pokud se vyskytnou, neopakují se. Dokáže bez problémů reagovat na otázky. Výslovnost je správná. Pomoc zkoušejícího není nutná. Je zcela vybaven příslušnými kompetencemi stanovenými ŠVP.
  • chvalitebný – Sdělení odpovídá zadání, je většinou plynulé a dostatečně podrobné. Slovní zásoba je většinou široká. Rozsah mluvnických prostředků je většinou široký. Chyby se většinou nevyskytují, pokud se vyskytnou, nebrání porozumění. Dokáže reagovat na otázky. Výslovnost je většinou správná. Pomoc zkoušejícího není nutná. Je velmi dobře vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.
  • dobrý – Sdělení většinou odpovídá zadání, ale není v odpovídající míře podrobné. Projev je natolik plynulý, že příjemce většinou nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu porozumět. Slovní zásoba není široká. Rozsah mluvnických prostředků není široký. Chyby v mluvnici se vyskytují, ale nebrání porozumění. Dokáže ve větší míře reagovat na otázky. Chyby ve výslovnosti nebrání porozumění. Pomoc zkoušejícího je ojediněle nutná. Je dobře vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.
  • dostatečný – Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není dostatečně plynulé a podrobné. Slovní zásoba je omezená. Rozsah mluvnických prostředků je omezený, chyby občas brání porozumění. Má problém reagovat na otázky, občas nerozumí. Chyby ve výslovnosti občas brání porozumění. Pomoc zkoušejícího je nutná. Je uspokojivě vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.
  • nedostatečný – Pro nedostatek jazyka nelze hodnotit

Dokument ke stažení ve formátu PDF: