Španělský jazyk – maturita 2020/2021

Podoba profilové části maturitní zkoušky na úrovni B2

Španělský jazyk

Školní rok 2020/2021

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se ve školním roce 2020/2021 nepíše slohová práce na úrovni B1 ani B2.

Ústní část trvá 15 minut. Studenti si vylosují jedno z dvaceti témat. K danému tématu navíc obdrží cvičení na konkrétní gramatický jev. V průběhu patnáctiminutové přípravy, při které mají k dispozici oboustranný překladový papírový slovník a mapy, doplní cvičení a připraví si osnovu ústního projevu. Při vlastní zkoušce studenti nejprve vysvětlí gramatický jev, konkrétní příklady ve cvičení a dále prezentují vylosované téma. Hodnotí se bohatost slovní zásoby, gramatická správnost, pohotovost reagování, struktura projevu a informační obsah. V závěru zkoušky může dojít na popis obrázku, který tematicky souvisí s tématem ústní části.

Témata k ústní části profilové zkoušky:

1. Geografía de España, particularidades del país, otros países hispanohablantes
2. Familia y relaciones personales
3. Fiestas, costumbres y tradiciones en España e Hispanoamérica
4. República Checa y mi ciudad favorita, lugares interesantes
5. Sistema educativo de España, mis estudios
6. Mi tiempo libre, intereses y aficiones
7. Medioambiente, naturaleza
8. Deporte
9. Paseo por Praga
10. Espectáculos y vida cultural
11. Salud y enfermedades, estilo de vida sana
12. Cocina, hábitos alimenticios en España e Hispanoamérica
13. El mundo de la música y la moda
14. Turismo, vacaciones, viajes
15. Medios de comunicación, nuevas tecnologías de información
16. Estudios y trabajo, mi carrera
17. Juventud y sus problemas, estilo de vida
18. Problemas del mundo actual
19. Vida cotidiana, día laborable, fin de semana
20. Mi libro favorito, mi película favorita

Podoba maturitní zkoušky na úrovni B1

Španělský jazyk

Školní rok 2020/2021

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se ve školním roce 2020/2021 nepíše slohová práce na úrovni B1 ani B2.

Ústní část trvá 15 minut. Studenti si vylosují jedno z dvaceti témat. K vylosovanému tématu dostanou pracovní list s otázkami a obrázky. V průběhu patnáctiminutové přípravy, při které mají k dispozici oboustranný překladový papírový slovník, si připraví osnovu ústního projevu. Při vlastní zkoušce studenti prezentují vylosované téma, popíší jeden z obrázků a oba obrázky porovnají. Hodnotí se bohatost slovní zásoby, gramatická správnost, pohotovost reagování, struktura projevu a informační obsah.

Témata k ústní části maturitní zkoušky ze ŠJ na úrovni B1:

1. España y otros países hispanohablantes
2. Familia y relaciones personales
3. Fiestas, costumbres y tradiciones en España e Hispanoamérica
4. República Checa y mi ciudad favorita, lugares interesantes
5. Hogar y vivienda
6. Mi tiempo libre, intereses y aficiones
7. Medioambiente, naturaleza
8. Deporte
9.  Paseo por Praga
10.  Espectáculos y vida cultural
11.  Salud y enfermedades, estilo de vida sana
12.  Cocina, hábitos alimenticios en España e Hispanoamérica
13.  El mundo de la música y la moda
14.  Turismo, vacaciones, viajes
15.  Medios de comunicación, nuevas tecnologías de información
16.  Estudios y trabajo, mi carrera
17.  Juventud y sus problemas, estilo de vida
18.  Problemas del mundo actual
19.  Vida cotidiana, día laborable, fin de semana
20.  Mi libro favorito, mi película favorita

Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky ze španělštiny

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu k vylosovanému tématu. Celá zkouška probíhá v daném cizím jazyce.

V úvodní části (0,5 min.) se zkoušený krátce představí maturitní komisi a sdělí vylosované číslo pracovního listu, tato část není hodnocena.

V 1. části (8 min.) zkoušený samostatně mluví na zadané téma.

V 2. části (4 min.) zkoušený vysvětlí konkrétní gramatický jev na základě krátkého cvičení, které si předem připravil na potítku.

V poslední třetí části (2,5 min.) stručně popíše jeden z obrázků na pracovním listě, zbyde-li čas, oba obrázky porovná

Každá část ústní zkoušky z cizího jazyka je hodnocena samostatně a výsledná známka vychází z aritmetického průměru všech tří známek.

Kritéria jednotlivých stupňů hodnocení prospěchu:

  • výborný – Sdělení odpovídá zadání, je plynulé a dostatečně podrobné. Slovní zásoba je široká. Rozsah mluvnických prostředků je široký. Chyby se téměř nevyskytují, pokud se vyskytnou, neopakují se. Dokáže bez problémů reagovat na otázky. Výslovnost je správná. Pomoc zkoušejícího není nutná. Je zcela vybaven příslušnými kompetencemi stanovenými ŠVP.
  • chvalitebný – Sdělení odpovídá zadání, je většinou plynulé a dostatečně podrobné. Slovní zásoba je většinou široká. Rozsah mluvnických prostředků je většinou široký. Chyby se většinou nevyskytují, pokud se vyskytnou, nebrání porozumění. Dokáže reagovat na otázky. Výslovnost je většinou správná. Pomoc zkoušejícího není nutná. Je velmi dobře vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.
  • dobrý – Sdělení většinou odpovídá zadání, ale není v odpovídající míře podrobné. Projev je natolik plynulý, že příjemce většinou nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu porozumět. Slovní zásoba není široká. Rozsah mluvnických prostředků není široký. Chyby v mluvnici se vyskytují, ale nebrání porozumění. Dokáže ve větší míře reagovat na otázky. Chyby ve výslovnosti nebrání porozumění. Pomoc zkoušejícího je ojediněle nutná. Je dobře vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.
  • dostatečný – Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není dostatečně plynulé a podrobné. Slovní zásoba je omezená. Rozsah mluvnických prostředků je omezený, chyby občas brání porozumění. Má problém reagovat na otázky, občas nerozumí. Chyby ve výslovnosti občas brání porozumění. Pomoc zkoušejícího je nutná. Je uspokojivě vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.
  • nedostatečný – Pro nedostatek jazyka nelze hodnotit

Dokument ke stažení ve formátu PDF: