Španělský jazyk – maturita 2020/2021

Podoba profilové části maturitní zkoušky Španělský jazyk Školní rok 2020/2021

Písemná část

trvá 110 minut. Studenti píší dvě slohové práce.

První práce je v rozsahu 90–120 slov. Na základě vyslechnuté zprávy reagují písemně emailem či dopisem.

Druhá práce je v rozsahu 150–180 slov. Studenti píší reakci na novinový článek, oznámení na blogu nebo sociální síti.

V průběhu zkoušky mohou používat oboustranný překladový papírový slovník. Práce prověřují slovní zásobu, gramatiku, schopnost argumentace, schopnost vyjádřit názor a logicky strukturovat text.

Kritéria hodnocení písemné práce:

 • dodržení tématu: 2 body
 • dodržení rozsahu body: 2 body
 • gramatická správnost a rozmanitost: 6 bodů
 • lexikální rozmanitost: 6 bodů
 • pravopis: 3 body
 • schopnost vyjádřit názor a argumentovat: 4 body
 • struktura textu: 3 body

Klasifikace písemné práce podle bodů:

26–23 výborně
22–20 chvalitebně
19–17 dobře
16–14 dostatečně
13–0 nedostatečně

Váha částí maturitní zkoušky: ústní část 60%, písemná část 40%

Ústní část

trvá 15 minut. Studenti si vylosují jedno z dvaceti témat. K danému tématu navíc obdrží cvičení na konkrétní gramatický jev. V průběhu patnáctiminutové přípravy, při které mají k dispozici oboustranný překladový papírový slovník a mapy, doplní cvičení a připraví si osnovu ústního projevu. Při vlastní zkoušce studenti nejprve vysvětlí gramatický jev, konkrétní příklady ve cvičení a dále prezentují vylosované téma. Hodnotí se bohatost slovní zásoby, gramatická správnost, pohotovost reagování, struktura projevu a informační obsah. V závěru zkoušky může dojít na popis obrázku, který tematicky souvisí s tématem ústní části.

Témata k ústní části profilové zkoušky B2:

 1. Geografía de España, particularidades del país, otros países hispanohablantes
 2. Familia y relaciones personales
 3. Fiestas, costumbres y tradiciones en España e Hispanoamérica
 4. República Checa y mi ciudad favorita, lugares interesantes
 5. Sistema educativo de España, mis estudios
 6. Mi tiempo libre, intereses y aficiones
 7. Medioambiente, naturaleza
 8. Deporte
 9. Paseo por Praga
 10. Espectáculos y vida cultural
 11. Salud y enfermedades, estilo de vida sana
 12. Cocina, hábitos alimenticios en España e Hispanoamérica
 13. El mundo de la música y la moda
 14. Turismo, vacaciones, viajes
 15. Medios de comunicación, nuevas tecnologías de información
 16. Estudios y trabajo, mi carrera
 17. Juventud y sus problemas, estilo de vida
 18. Problemas del mundo actual
 19. Vida cotidiana, día laborable, fin de semana
 20. Mi libro favorito, mi película favorita

Témata k ústní části maturitní zkoušky ze ŠJ na úrovni B1: 

 1. España y otros países hispanohablantes
 2. Familia y relaciones personales
 3. Fiestas, costumbres y tradiciones en España e Hispanoamérica
 4. República Checa y mi ciudad favorita, lugares interesantes
 5. Hogar y vivienda
 6. Mi tiempo libre, intereses y aficiones
 7. Medioambiente, naturaleza
 8. Deporte
 9. Paseo por Praga
 10. Espectáculos y vida cultural
 11. Salud y enfermedades, estilo de vida sana
 12. Cocina, hábitos alimenticios en España e Hispanoamérica
 13. El mundo de la música y la moda
 14. Turismo, vacaciones, viajes
 15. Medios de comunicación, nuevas tecnologías de información
 16. Estudios y trabajo, mi carrera
 17. Juventud y sus problemas, estilo de vida
 18. Problemas del mundo actual
 19. Vida cotidiana, día laborable, fin de semana
 20. Mi libro favorito, mi película favorita

Dokument ke stažení ve formátu PDF: