Zeměpis – maturita 2020/2021

Profilová část maturitní zkoušky –   ZEMĚPIS – 4.A,B,C. Oktáva, školní rok 2020/2021

ZKOUŠEJÍCÍ: PETR  SOULEK
PŘÍSEDÍCÍ: MILENA  BUSTOVÁ

Maturitní zkouška ze zeměpisu  proběhne formou ústního zkoušení před maturitní komisí.

Příprava trvá 15 minut, stejně tak vlastní zkouška.

Maturant losuje jednu z 30 otázek, ke každé otázce je přiřazeno 5 nebo 6 podotázek, které zahrnují řešení souvislostí s pomocí tabulek, grafů, obrázků apod. Tyto podotázky jsou studentům dostupné spolu se seznamem okruhů.

Seznam okruhů

 1. SEVERNÍ  EVROPA
 2. VELKÁ  BRITÁNIE  A  IRSKO
 3. FRANCIE
 4. BENELUX
 5. NĚMECKO
 6. ŠPANĚLSKO  A  PORTUGALSKO
 7. ITÁLIE, ŘECKO
 8. ŠVÝCARSKO  A  RAKOUSKO
 9. JIHOVÝCHODNÍ  EVROPA  –  ZEMĚ  BALKÁNSKÉHO  POLOOSTROVA
 10. ČESKÁ  REPUBLIKA – přírodní charakteristika
 11. PRAHA – místo mého bydliště
 12. ČESKÁ  REPUBLIKA – socioekonomická charakteristika
 13. STŘEDNÍ  EVROPA  –   SLOVENSKO, MAĎARSKO, POLSKO
 14. VÝCHODNÍ  EVROPA  –  POBALTSKÉ  ZEMĚ
 15. VÝCHODNÍ  EVROPA  –  RUSKO, UKRAJINA, BĚLORUSKO, MOLDÁVIE
 16. JIHOZÁPADNÍ  ASIE
 17. ZAKAVKAZSKO
 18. JIŽNÍ  ASIE
 19. STŘEDNÍ  ASIE
 20. JIHOVÝCHODNÍ ASIE
 21. VÝCHODNÍ  ASIE  –  ČÍNA, JAPONSKO
 22. AUSTRÁLIE  A  NOVÝ  ZÉLAND
 23. SEVERNÍ  AFRIKA
 24. ROVNÍKOVÁ  AFRIKA
 25. SUBROVNÍKOVÁ  AFRIKA
 26. USA, KANADA, MEXIKO
 27. JIŽNÍ  AMERIKA
 28. OCEÁNIE
 29. INTEGRACE
 30. PROČ  NĚKTERÉ  ZEMĚ  HOSPODÁŘSKY  PROSPERUJÍ  A  JINÉ NE!

Podotázky se budou vzájemně prolínat a kombinovat s těmito obecnými tématy:

Planetární geografie, kartografie, litosféra, geologický a geomorfologický vývoj, klima a počasí, půdy-podnebí-biomy, etnická, jazyková a kulturní pestrost lidstva, náboženské konfese, struktura populace – demografie, lidská sídla, politické uspořádání, zemědělství, nerostné zdroje, energetické potřeby lidstva, zpracovatelský průmysl, doprava, služby, životní prostředí.

KLASIFIKAČNÍ KRITÉRIA  PROFILOVÉ  MATURITNÍ  ZKOUŠKY  ZE  ZEMĚPISU:

 1. HODNOCENÍ VÝBORNĚ – student přesvědčivě a logicky provázaně hodnotí danou otázku, propojuje vzájemné souvislosti přírodního a socioekonomického zeměpisu daného subregionu, používá správné pojmy a reaguje okamžitě na doplňující otázky zkoušejících, používá dané dostupné materiály (atlasy, statistické tabulky ), jeho ústní projev před mapou je na vysoké artikulační úrovni
 2. HODNOCENÍ CHVALITEBNĚ – studentův výkon je kvalitní, ale objevují se v něm malé chybičky v navazování souvislostí, projev je souvislý a dostatečně argumentačně vyzrálý bez pojmových vad a nemusí být zkoušejícími nijak veden ve struktuře dané otázky, kvalitně používá dané prostředky a interpretuje je, jeho projev před mapou je stále plynulý
 3. HODNOCENÍ DOBŘE – studentův výkon je již více problématický v navazování logické struktury otázky, není schopen bez upozornění nacházet vazby mezi přírodními a socioekonomickými souvislostmi jednotlivých oborů, musí být „popostrčen“, ale pak celkem uspokojivě na ně reaguje, jeho ústní projev před posluchačstvem je ještě soudržný a dokáže reagovat na doplňující otázky zkoušejících
 4. HODNOCENÍ DOSTATEČNĚ – studentův výkon je plný pojmových a argumentačních chyb, musí být veden do logické struktury otázky, přeskakuje dané posloupnosti a není je schopen soudržně logicky provazovat a uspořádat, jeho práce s materiály (atlasy, statistická data) je slabá a plná chyb, jeho ústní projev před komisí je velmi nejistý
 5. HODNOCENÍ NEDOSTATEČNĚ – studentův výkon je od začátku nesouvislý, logicky vůbec neuspořádaný, neobejde se bez neustálého vedení a zasahování zkoušejících do průběhu zkoušky, není schopen reagovat na doplňující otázky, dopouští se  opakovaně pojmových a argumentačních „faux paux“, není schopen používat dostupné materiály (atlasy, statistické tabulky), není schopen se orientovat v nástěnné mapě, kterou využívá ve svém ústním projevu, tento projev je velmi nevyzrálý, nejistý až rezignovaný

 


Dokument ke stažení ve formátu PDF: