Deskriptivní geometrie – maturita 2020/2021

Profilová zkouška z deskriptivní geometrie 2020/21

Maturitní zkouška z deskriptivní geometrie má formu písemné maturitní práce a její obhajoby.

Rozsah práce je minimálně 20 stran textu a výkresů. Výkresy student může provádět ručně nebo ve vhodném grafickém softwaru. Při prezentaci práce je možno využít počítač s vhodným programem.

Témata prací:

Témata maturitních prací si student(ka) vybírá na základě okruhů uveřejněných na www.gjk.cz či na základě ústní domluvy s vedoucím práce. Studenti si mohou vybrat kterékoliv z nabízených témat.

Termín  
září Zadání tématu práce
říjen Příprava materiálů, studium, ovládnutí softwaru, vypracování osnovy práce
listopad Průběžné konzltace k maturitní práci
prosinec Odevzdání první části práce (alespoň 1/3) a prezentace na semináři
únor Dokončení výkresů, odevzdání druhé části práce a prezentace na semináři
27.3. do 12

hodin

Odevzdání práce ve dvou exemplářích v kanceláři školy (prostorově co nejúspornějším způsobem)
16.4. do 12

hodin

Odevzdání počítačové podoby ústní prezentace mailem nebo na nosiči dat vedoucímu práce

Pokud student nedodrží termín 27.3. z jakýchkoliv důvodů, nebude maturovat v jarním termínu. Termín pro odevzdání práce pro podzimní termín je 18.6. do 12 hodin.

Požadavky na obsahovou a formální podobu práce:

1. Student ve své práci prokáže, že ovládá teoretický základ daného tématu, je schopen téma vhodně členit, ovládá příslušnou terminologii.

2. Student prokáže, že je schopen teoretické znalosti aplikovat na vhodných konkrétních příkladech.

3. Student ve své práci prakticky prokáže, že ovládá zvolené zobrazovací metody, případné též zvolený grafický software.

4. Práce je psána v českém jazyce s korektním pravopisem a stylistikou odpovídající maturantovi na gymnáziu. Výkresy jsou provedeny ve formátu A4 nebo A3, případně A2, A1 a je možné je zařadit do textu nebo přidat jako přílohu. Řešení úloh obsahuje rozbor, případně stručný zápis konstrukce. Součástí práce může být též CD nebo model.

5. Student uvede všechny zdroje, ze kterých čerpal, V případě odborné literatury uvede: Autor (příjmení, iniciála křestního jména), titul knihy, místo vydání, rok vydání, stránka nebo stránky. Pokud použil informace z internetu, uvede adresu příslušné webovské stránky a datum, kdy ji využil. Student uvede též název a verzi softwaru, se kterým pracoval.

Hodnocení práce

Maturitní práci hodnotí zkoušející (vedoucí práce) a přísedící (oponent). Součástí hodnocení vedoucího práce jsou též konzultace k práci. Písemné posudky dostane student nejpozději v den, kdy se vydává vysvědčení za 2. pololetí 4. ročníku. Hodnocení vychází z požadavků na práci (viz výše).

Ústní prezentace a obhajoba práce

  1. Student prezentuje obsah své práce a základní teoretické znalosti, které využil k řešení úloh.
  2. Student reaguje na připomínky v posudcích obou hodnotitelů
  3. Během ústní části zkoušky student prokáže schopnost věcné argumentace a schopnost souvislého projevu, případně též dovednost zacházet se zvolenými informačními technologiemi.

 


Dokument ke stažení ve formátu PDF:

Download (Deksriptíva-profilová-zkouška-2021.pdf, PDF)