Matematika – maturita 2020/2021

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 2020/21

Profilová část maturitní zkoušky má dvě části:

Písemnou zkoušku

v rozsahu 150 minut. Zkouška obsahuje 10  úloh s výběrem odpovědí  a dvě  otevřené úlohy.

Ústní zkoušku

v rozsahu 15 minut příprava + 15 minut ústní zkoušení. Student si losuje z 24 témat. Výsledná známka se tvoří z výsledků obou částí.

Váha obou částí je 50 %.

Požadavky k maturitě jsou dány osnovami Matematiky  úrovně A a volitelného semináře Maturitní matematika 1. Doporučujeme seminář aktivně navštěvovat.

MATURITNÍ  OTÁZKY  Z MATEMATIKY 2020/21

 1. Základní množinové a logické pojmy
 2. Mocniny, odmocniny, mocninné funkce
 3. Funkce, základní vlastnosti
 4. Lineární a kvadratické funkce, rovnice, nerovnice
 5. Planimetrie
 6. Polynomické a lomené funkce
 7. Funkce, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
 8. Soustavy rovnic a nerovnic
 9. Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice
 10. Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice
 11. Míry geometrických útvarů
 12. Iracionální funkce, rovnice a nerovnice
 13. Množiny bodů daných vlastností
 14. Trigonometrie
 15. Komplexní čísla
 16. Posloupnosti a řady
 17. Kombinatorika a pravděpodobnost
 18. Stereometrie
 19. Vektory
 20. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině
 21. Analytická geometrie kuželoseček
 22. Analytická geometrie v prostoru
 23. Limita a derivace funkce
 24. Vyšetřování průběhu funkce

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky z matematiky

Písemná zkouška:  (Skládá se ze dvou částí. Maximální bodový zisk je 20 bodů. )

 • uzavřené je 10 příkladů s nabídkou pěti možností. Za každou správnou odpověď získá student 1 bod, za špatnou odpověď se body neodečítají. 
 • otevřené části jsou dvě úlohy s možnými podúlohami, lze zde získat celkem 10 bodů.
stupeň počet bodů
1 18 – 20
2 14 – 17
3 10 – 13
4 7 – 9
5 0 – 6

Kritéria hodnocení písemné části:

Ústní zkouška: (24 maturitních otázek, 15 minut na přípravu, 15 minut na prezentaci řešení úloh.)

Kritéria hodnocení ústní části:

stupeň  
1 Student při prezentaci řešení úloh prokáže, že si osvojil požadované dovednosti a ovládá požadované poznatky, fakta, definice a zákonitosti uceleně a v souvislostech. Nedopouští se závažnějších chyb, na doplňující otázky odpovídá pohotově a správně . Jeho ústní projev a argumentace jsou přesvědčivé, přesné a výstižné.
2 Student při prezentaci řešení úloh prokáže, že si osvojil požadované dovednosti a ovládá požadované poznatky, fakta, definice a zákonitosti . Nedopouští se závažných chyb, drobnější chyby opravuje a s menší  pomocí učitele vyřeší požadované úlohy. Na doplňující otázky odpovídá správně . Jeho ústní projev a argumentace jsou přesné a výstižné, případně prokazují jen nepodstatné nedostatky.
3 Student se při prezentaci řešení úloh dopouští drobnějších chyb, závažnější nedostatky je schopen za pomoci učitele korigovat.  V zásadě však ovládá požadované poznatky, definice i postupy, prokáže celkovou orientaci v daném tématu  a za podpory učitele vyřeší zadané úlohy. 
4 Student má v ucelenosti a úplnosti osvojení požadovaných dovedností a poznatků závažné mezery. Celkově se v problematice ale orientuje, byť se při řešení příkladů či prezentaci jevů a zákonitostí dopouští častých chyb. Za pomoci učitele je schopen své chyby korigovat a s jeho podporou vyřeší alespoň část zadaných úloh.
5 Student se při prezentaci úloh či výkladu jevů a zákonitostí dopouští závažných a podstatných chyb a nedokáže je korigovat ani za podpory učitele. Prokáže zásadní neporozumění danému tématu a  není schopen uplatnit běžné postupy při řešení úloh.V ústním projevu má zásadní nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

Celkové hodnocení:

Váha písemné a ústní části je 50%. Zkoušející přihlédne k tomu, zda byl student v tabulce kritérií na spodní či horní hranici charakteristiky.

 


Dokument ke stažení ve formátu PDF: