Německý jazyk – maturita 2021/2022

Profilová maturitní zkouška z němčiny – úroveň B1

Součástí této maturitní zkoušky je didaktický test, který je zadán celostátně a je hodnocen pouze stupni uspěl nebo neuspěl.

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se ve školním roce 2020/2021 nepíše slohová práce na úrovni B1 ani B2.

Ústní část

trvá 15 minut. Studenti si vylosují jedno z dvaceti témat. K danému tématu obdrží pracovní list. V průběhu patnáctiminutové přípravy, kdy mají k dispozici oboustranný překladový papírový slovník, si připraví řešení zadaných úkolů. Pracovní list má dvě části: 1. Zadání a doplňující otázky k tématu, 2. Obrázky, které student popíše a srovná. Při vlastní zkoušce hovoří student se zkoušejícími na dané téma.

Hodnotí se plynulost projevu, bohatost slovní zásoby, gramatická správnost, pohotovost reagování, struktura projevu a věcná správnost.

Témata k ústní části profilové zkoušky:

1. Wie bin ich.
2. Alltägliches Leben.
3. Natur und Umwelt.
4. Essen und Kochen.
5. Beziehungen unter den Menschen.
6. Gesundheit und Krankheiten.
7. Feste in Deutschland und bei uns.
8. Der gesunde Lebensstil.
9. Das Schulwesen.
10. Sport.
11. Einkäufe und Dienstleistungen.
12. Meine Hobbys und Freizeitaktivitäten.
13. Wohnen.
14. Beruf, meine Pläne für die Zukunft.
15. Kultur.
16. Massenmedien und soziale Netzwerke.
17. Probleme der Gegenwart.
18. Nach Berlin? Urlaub und Tourismus.
19. Das Land, das ich gerne besuchen würde.
20. Die Persönlichkeiten der heutigen Zeit und/ oder die aktuellen Ereignisse nach eigener Wahl.

Podoba profilové části maturitní zkoušky

Německý jazyk, úroveň B2

Vyučující: J.Fantová, E.Marková, M.Grabmullerová, A.Kingham, H.Koubková, Z.Sekničková

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se ve školním roce 2020/2021 nepíše slohová práce na úrovni B1 ani B2.

Ústní část trvá 15 minut. Studenti si vylosují jedno z dvaceti pěti témat, jehož součástí je krátký text s otázkami. V průběhu patnáctiminutové přípravy mají studenti k dispozici oboustranný překladový slovník a mapy.

Při vlastní zkoušce studenti nejprve zodpoví otázky k textu a po té prezentují vylosované téma.

Hodnotí se bohatost slovní zásoby, gramatická správnost, pohotovost reagování a informační obsah.

Témata k ústní části profilové zkoušky:

1. Die Schweiz. Geografische Lage, Geschichte, Industrie.
2. Die Tschechische Republik und Prag. Reiseziele in Mitteleuropa.
3. Gesundheit und Krankheiten, der menschliche Körper.
4. Meine deutsche Lektüre.
5. Deutschsprachige Literatur in Prag.
6. Feste in Deutschland und bei uns.
7. Nach Paris? Urlaub und Tourismus.
8. Der Schokolade widerstehen. Der gesunde Lebensstil.
9. Das Jahrhundert der Umwelt.
10. Sondern für das Leben. Das Schulwesen.
11. Ehrenamtliche Arbeit und Zivilcourage. Meine Rolle in der Gemeinschaft..
12. Deutschland. Geografische Lage, Geschichte, Industrie..
13. Österreich. Geografische Lage, Geschichte, Industrie.t.
14. Sport.
15. Einkäufe und Dienstleistungen..
16. Die bekannten Deutschen.
17. Was ist für mich wichtig Meine Hobbys und Freizeitaktivitäten.
18. Mensch, Familien- und Gesellschaftsleben..
19. Wohnen gestern und heute.
20. Wissenschaft und Technik. Wie sieht es heute aus Wie sieht die Zukunft aus .
21. Beruf, meine Pläne für die Zukunft.
22. Kunst, Kultur und Architektur.
23. Massenmedien und soziale Netzwerke.
24. Probleme der Gegenwart.
25. Freies Thema.

Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z němčiny

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu k vylosovanému tématu. Celá zkouška probíhá v daném cizím jazyce.

V úvodní části (0,5 min.) se zkoušený krátce představí maturitní komisi a sdělí vylosované číslo pracovního listu, tato část není hodnocena.

V 1. části (3 min.) zkoušený odpovídá na 3-5 otázek, týkajících se porozumění předloženého textu na pracovním listu.

 Ve 2. části (8 min.) zkoušený samostatně mluví na zadané téma.

V poslední 3. části (3,5 min.) zkoušený vede se zkoušejícím dialog na dané téma.

Každá část ústní zkoušky z cizího jazyka je hodnocena samostatně a výsledná známka vychází z aritmetického průměru všech tří známek.

Kritéria jednotlivých stupňů hodnocení prospěchu:

  • výborný – Sdělení odpovídá zadání, je plynulé a dostatečně podrobné. Slovní zásoba je široká. Rozsah mluvnických prostředků je široký. Chyby se téměř nevyskytují, pokud se vyskytnou, neopakují se. Dokáže bez problémů reagovat na otázky. Výslovnost je správná. Pomoc zkoušejícího není nutná. Je zcela vybaven příslušnými kompetencemi stanovenými ŠVP.
  • chvalitebný – Sdělení odpovídá zadání, je většinou plynulé a dostatečně podrobné. Slovní zásoba je většinou široká. Rozsah mluvnických prostředků je většinou široký. Chyby se většinou nevyskytují, pokud se vyskytnou, nebrání porozumění. Dokáže reagovat na otázky. Výslovnost je většinou správná. Pomoc zkoušejícího není nutná. Je velmi dobře vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.
  • dobrý – Sdělení většinou odpovídá zadání, ale není v odpovídající míře podrobné. Projev je natolik plynulý, že příjemce většinou nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu porozumět. Slovní zásoba není široká. Rozsah mluvnických prostředků není široký. Chyby v mluvnici se vyskytují, ale nebrání porozumění. Dokáže ve větší míře reagovat na otázky. Chyby ve výslovnosti nebrání porozumění. Pomoc zkoušejícího je ojediněle nutná. Je dobře vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.
  • dostatečný – Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není dostatečně plynulé a podrobné. Slovní zásoba je omezená. Rozsah mluvnických prostředků je omezený, chyby občas brání porozumění. Má problém reagovat na otázky, občas nerozumí. Chyby ve výslovnosti občas brání porozumění. Pomoc zkoušejícího je nutná. Je uspokojivě vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.
  • nedostatečný – Pro nedostatek jazyka nelze hodnotit

Dokument ke tažení ve formátu PDF: