Tvůrčí psaní – maturita 2020/2021

Profilová maturitní zkouška z předmětu TVŮRČÍ PSANÍ pro šk.rok 2020/21

Forma zkoušky: maturitní práce a její obhajoba

Charakteristika: umělecká prozaická práce s kritickou reflexí (práce má  tedy 2 části – uměleckou a teoretickou)

Umělecká část: souvislý prozaický text uměleckého charakteru

Teoretická část: teoretická část spočívá v popsání umělecké části za využití termínů literární teorie – student rozebere základní syžetové prvky a jejich roli ve vlastní práci a pokusí se porovnat vybrané syžetové prostředky umělecké části s texty vybraných literárních směrů a konkrétních autorů

Rozsah práce: umělecká část min. 20 NS a teoretická část min. 10 NS

Hodnocení práce:

posudek vedoucího a oponenta práce, na celkové známce se podílí z 60 % hodnocení umělecké části a ze 40 % hodnocení teoretické části.

Kritéria pro hodnocení:

Hodnocení umělecké části
kritéria výborně velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně
originálnost zpracování tématu          
adekvátnost a invenčnost titulu          
volba a zvládnutí kompozice          
stylistická úroveň (zvládnutí jazyka, schopnost využít umělecký potenciál výrazových prostředků)          
pravopis          
formální úprava textu          
Hodnocení teoretické části
kritéria výborně velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně
adekvátnost titulu, schopnost formulovat metodologická východiska          
naplnění požadavků odborného stylu          
práce s prameny, využití odborné literatury          
kritický aparát, terminologie, dodržení citační normy          
pravopis          
formální úprava textu          

Dokument ke stažení ve formátu PDF: