Život na GJK

Kurz GO!

GO! 2014

GO! 2014

Jeho účastníky jsou studenti přijatí do tří tříd 1. ročníku čtyřletého gymnázia. Vytvářením a řešením neobvyklých situací, které vyžadují aktivní a tvůrčí přístup, jsou studenti vedeni k uvědomění vlastní identity, překonáváním překážek. Zvládáním náročných situací rozvíjejí důvěru ve vlastní schopnosti. Zároveň se vytváří vztah k novému kolektivu a usnadňuje se přechod na střední školu. Kurz je pořádán na začátku září a účastní se ho téměř 100 % přijatých studentů.

Go prima GO!

GO prima GO!

GO prima GO!

je obdoba kurzu pro 1. ročníky. U této věkové skupiny se soustředíme především na rozvoj přijímaní zodpovědnosti za sebe a své chování, ale i na rozvíjení tolerance, znalosti obecně respektovaných postojů a dovednosti správného rozhodnutí, ochoty vyhledat pomoc a spolupracovat, přijímat pozitivní příklady jednání a pozitivní seberealizaci, také na mapování životních hodnot.

Zimní kurz GO!

Zimní GO! 2014

Zimní GO! 2014

se svou náplní a propojeností jednotlivých aktivit pokouší uprostřed osmiletého studia gymnázia narušit nežádoucí stereotypy v interpersonálních vztazích skupiny dlouhodobě soustředěné v jednom prostředí a stejném obsazení, ovlivnit postoje dospívajících jedinců, orientovat studenty na pevné životní hodnoty a zároveň rozvíjet znalosti a dovednosti důležité k posílení odolnosti proti negativnímu společenským jevům. Pravidelně se ho účastní, až na drobné výjimky, celá třída.

Učitelské GO!

náplň odpovídala obdobným studentským akcím a účastnilo se jí přes 60 % učitelů školy. Cílem bylo proškolení učitelů v neobvyklých formách výchovného působení, ale i informování o cílech akcí organizovaných pro studenty. Nepominutelným cílem bylo i ovlivňování a rozvoj vzájemných vztahů mezi členy učitelského sboru.

Jazykový kurz

kurz je spojením jazykové výuky se sportovními aktivitami (lyžování, snowboarding) či společenskovýchovnými akcemi (divadlo, dramatizace, recitace atd. v cizích jazycích). Je určen studentům 2. ročníku a sexty a učastní se ho přibližně 75 % zmíněných studentů.

Zeměpisný kurz

Zeměpisný kurz 3.A 2014

Zeměpisný kurz 3.A 2014

 

Estetický kurz

Kaple Příbraz, septima 2014

Kaple Příbraz, septima 2014

Studijní pobytové zájezdy

Velká Británie 2014

Velká Británie 2014

jsou organizovány jako jedno či dvoutýdenní jazykové kurzy v Anglii. Vedle studijního přínosu jsou zajímavé i svou společenskou stránkou, neboť se těchto zájezdů do školy, ale i do anglických rodin zúčastňují žáci různých ročníků GJK.

Symposion

Plakát Symposion Plevel 2014

Plakát Symposion Plevel 2014

je diskusní setkání studentů z celé republiky, které organizují studenti GJK. Za cíl si klade zlepšení schopnosti komunikovat a jednat s ostatními lidmi, zvládnout souvislý projev a prezentovat vlastní názor. Jedná se o soubor přednášek, diskusí s významnými osobnostmi, besed, ale i dílen, koncerů…

Kepler na Točníku

aneb Tradiční podzimní, později jarní setkání studentů, učitelů i rodičů na hradě Točník. Na zajištění programu (výstavy, divadelní a hudební vystoupení, hapeningy apod.) se podíleli studenti všech ročníků, ale i učitelé GJK.

Majáles

Majáles 2014

Majáles 2014

Každoročně se na naší škole také koná studentské majáles s volbou krále. Tematická propagace jednotlivých kandidátů vždy obrátí chod školy vzhůru nohama.

Maturitní a stužkovací ples

Maturitní ples 2014

Maturitní ples 2014

s uvítáním studentů prvního ročníku a primy, prvním loučením s maturanty a pravou plesovou atmosférou, kterou dokáže vyklouzlit jen pražská Lucerna!

Vánoce a advent

zahajují na GJK primáni rozsvěcením vánočního stromku. A pak přijdou Mikuláš, andělé, čerti (a  kantoři v kotli)… vánoční trhy… zpěv koled s orchestrem GJK… besídky s vůní cukroví – tak trávíme předvánoční čas.

Ostatní akce